skip to Main Content
Att planera för en skola
– när delarna blir en helhet
Utbildningsprogram 2020

Är du inblandad i att planera för nya och ombyggda skolor? Välkommen att delta i ett utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling!


Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar på olika platser växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen (samtliga med övernattning) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.


Att se både de enskilda delarna och förstå helheten krävs för ett lyckat projekt.

Programmets upplägg

Gruppen med deltagare träffas vid sex tvådagarsträffar (samtliga med övernattning) under 2020. Träffarna sker på olika platser i Sverige (och i Köpenhamn). Föreläsningar, fördjupande diskussioner, nätverkande, workshops, studiebesök på skola och gemensam middag finns med på varje träff. Träffarna startar med lunch dag 1 och avslutas senast klockan 15 dag 2.

Datum och innehåll

OBS! Preliminärt program – innehållet kan kan justeras något. Mer information om föreläsare, studiebesök mm publiceras löpande.

Träff 1: den 6-7 februari i Stockholm
Innehåll: Grundstenarna när man planerar en ny eller ombyggd skola: läroplanen, akustiken, ljuset, luften och hur elever och skolans personal påverkas av den fysiska miljön.
Föreläsare: bland andra Anne-Marie Körling, lärare, lärarutbildare och fd läsambassadör – hur kan läroplan och den fysiska miljön hänga ihop? Samt Thorbjörn Laike, professor i miljöpskykologi och Niko Gentile, biträdande universitetslektor, båda vid Lunds Tekniska Universitet – hur påverkar skolans fysiska miljö elever och lärare? Samt Jonas Christensson, expert akustik skolor Saint-Gobain
Studiebesök: Sjöviksskolan i Årstadal (F-9 när skolan är fullt igång).

Träff 2: den 21-22 april i Stockholm
Innehåll: Planeringsprocessen och verksamhetens roll: vad behöver man fundera på i projektets tidiga skeden?, på vilka olika sätt kan vi arbeta i planeringsprocessen? och hur kan och ska man involvera verksamheten?
Föreläsare: bland andra Ante Runnquist, skolutvecklare, samt Peter Lippman, arkitekt och skolutvecklare verskam i Australien, USA och Sverige
Studiebesök: Anna Whitlocks gymnasium, Kungsholmen, samt Enskede Skola (ombyggnads- och nybyggnadsprojekt)

Träff 3: den 3-4 juni i Göteborg
Innehåll: Lärandet, likvärdigheten och lärsituationerna. Vilka förutsättningar krävs för att möjliggöra lärande? Om vi ska nå målet likvärdighet – hur kan detta konkretiseras i verksamhet och de fysiska lokalerna? Och för vilka olika sätt att undervisa och lära ska vi designa våra skolhus och utomhusmiljöer – och varför?
Föreläsare: bland andra Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk lärmiljö på Paradis produktion
Studiebesök: Kvibergsskolan samt förskolan Aprilgatan 2a

Träff 4: den 10-11 september i Köpenhamn
Innehåll: Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande. Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn?
Föreläsare: bland andra Märit Jansson, lektor i landskapsplanering SLU, samt Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet. Vi träffar även arkitektbyrån COBE för att diskutera trender skolhusdesign i Danmark.
Studiebesök: bland andra Kalvebod Fælled skole, Amager Fælled Skole och Copenhagen International School.

Träff 5: den 12-13 oktober i Umeå
Innehåll: Flexibiliteten, hållbarheten och digitaliseringen – får både hus och verksamhet. Begrepp som varje projekt behöver definiera och göra vägval kring.
Föreläsare: bland andra Maria Rönnlund, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
Studiebesök: Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet (högstadium och gymnasium i samma skola), samt Hedlunda förskola

Träff 6: den 1-2 december i Malmö
Innehåll: Skolan och samhällsutvecklingen. Och upphandling och projektets ekonomi – och vad har hänt med Barnkonventionen? Vi ser på skolans övergripande roll i vårt samhälle, stadsutveckling och resursanvändning. Vi lär oss mer om upphandlingens möjligheter och hur man kan se på skolans ekonomi i ett längre tidsperspektiv. Vi diskuterar det första året med Barnkonventionen – har det förändrat hur vi arbetar?
Föreläsare: bland andra Boverket som berättar om sin kommande vägledning för skolbyggnation samt Emelie Heinlo på Codesign som diskuterar Barnkonventionen.
Studiebesök: Nybyggda Elinelundsskolan i Limhamn, som när den är fullt utbyggd kommer att vara en F-9-skola för 630 elever. Samt Prästamosseskolan i Skurup.

Studiebesöken under programmet: Vi kommer att besöka både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Några av dem kommer att vara skolor där man tänkt annorlunda kring fysiska miljön och skolans organisering – vilka lärdomar kan vi dra?

Anmälan
Programmet för 2020 är fullbokat! För frågor samt intresseanmälan för 2021 års program, skriv till Magnus Anclair.

Anmälan (2020) är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid eventuellt förhinder på en träff kan annan person ta platsen.

Deltagaravgift
Utbildningsprogrammets avgift inkluderar hela programmet med föreläsningar, workshops och studiebesök. Måltider (fika, luncher och middag) ingår. Chartrad buss ingår på några av träffarna där det krävs, i övrigt ingår lokaltrafik till studiebesök mm.

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 35 800 kronor + moms
Deltagaravgift icke medlem: 42 200 kronor + moms

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig en bred målgrupp. Kommuner och fristående skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer. Men även andra som är intresserade av och inblandade i skolprojekt och skolutveckling är välkomna att delta – till exempel arkitekter, byggare, inredare, pedagogiska utvecklare med flera.
Vi rekommenderar att man från kommuner deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Arrangör
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd.


Back To Top