skip to Main Content
Att beställa skola – en investering i hållbarhet
Utbildning 2018

Jobbar du med lokalstrategiska frågor, eller behöver ni redskapen för att bygga nya framgångsrika skolor? Utbilda dig inom skolbyggnad!


Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. 

Forum Bygga Skola och Paradis Produktion ger denna holistiska och vetenskapligt baserade utbildning som ger er know-how för att bygga nya, framgångsrika skolor. Med många föreläsningar från framstående forskare, studiebesök på helt nybyggda skolor och verklighetsnära workshops, får ni kunskaper, nätverk och praktiska verktyg för att fatta långsiktigt hållbara beslut.

Som deltagare får ni dessutom en exklusiv föreläsning av forskarna Prof. Peter och Dr. Lucinda Barrett – aktuella med rapporten Clever Classrooms. Det är den första rapporten som grundligt går igenom och visar hur den fysiska miljön påverkar elevers kunskapsutveckling och lärande!

Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

En viktig nyckel för att lyckas är att veta vad man vill och det får man lättare reda på om man diskuterar med många inblandade. Detta gäller även om man ska bygga och renovera skolor.

Utbildningen arrangeras i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 


Kursprogram

1. En likvärdig skola
18-19 januari 2018
Nyköping och Stockholm
Studiebesök: Nyköpings Nya högstadium och Glömstaskolan i Huddinge
Föreläsning: Processen att bygga skola med Ante Runnquist, Codesign
Föreläsning: Likvärdighet i skolan med Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion
Föreläsning: Hur ser idén ut bakom Glömstaskolan och hur förverkligar vi den? med Magnus Blixt, rektor Glömstaskolan

Vid första tillfället ritar vi upp kartan för projektet att bygga skola. Vi går igenom verktyg och processer och analyserar mål och målkonflikter. Vi får en föreläsning om det aktuella ämnet Likvärdighet och gör studiebesök på Nyköpings Nya Högstadium – ett framgångsrikt exempel på hur vi kan arbeta med inkludering och integration. Den andra dagen tillbringar vi på Glömstaskolan i Huddinge där vi bl a tittar på skolan och diskuterar med dess personal kring hur de arbetar i team och inte klasser.

2. Hälsa, digitalisering och framtiden
14-15 mars 2018
Malmö och Lund
Studiebesök: Hyllievångskolan i Malmö och Gröna skolgårdar i Lund
Föreläsning: Skola för välbefinnande med Torbjörn Laike, professor i miljöpsykologi
Föreläsning: Utemiljöer för hälsa och lärande med Märit Jansson, docent på SLU
Workshop: Digital utveckling av skolan

När elever i sin vardag sitter alltmer stilla, är fysisk och psykisk hälsa är ett viktigt mål för framtidens skola. Samtidigt behöver skolan integrera ny digital teknik redan i planeringsskedet. Vi besöker skolmiljöer som arbetat aktivt med en hälsosam utemiljö och diskuterar hur digitalisering och välbefinnande kan samverka i skolbyggnaden.

3. Samverkan, dialog och samnyttjande
16-17 maj 2018
Göteborg
Studiebesök: Landamäreskolan
Föreläsning: Dialog och samverkan – för en lyckad process och ett hållbart resultat, med Mania Teimouri, Arkitekturkonsulent, barn och unga, Kultur i Väst samt Mie Svennberg, utvecklingsledare Göteborgs stad
Föreläsning: Hur samnyttjande kan bidra till social och ekonomisk hållbarhet, med Anna McLaren på Cowi

Tredje tillfället ger verktyg för att skapa en samordnad process för ett lyckat resultat. Vi får exempel på hur medborgardialoger kan se ut och tar del av Göteborgs stads sociala hållbarhetsverktyg. I ett tidigt skede bör vi också ställa frågan om samordning och samnyttjande för att undvika parallella projekt och dubbla kostnader.

4. Skolans delar
13-14 september 2018
Skövde, Kinnarp och Skara
Studiebesök: Viktoriaskolan i Skara, Trädgårdsstadens skola i Skövde samt Kinnarps educational spaces, Kinnarp
Föreläsning: Den fysiska lärmiljöns betydelse för undervisningen, med Peter Barrett, professor Salford/Oxford, och dr Lucinda Barrett.
Föreläsning: Sambandet mellan ljudmiljö, inkludering och lärande, med Jonas Christensson på Ecophon
Föreläsning: Hur uppnår vi en hållbar skolinteriör?, med Ivana Kildsgaard på LINK arkitektur

Läroplanen och skollagen visar att skolan ska främja elevaktiva arbetssätt, kreativitet och samarbete. Vi får lyssna till forskning kring effekter av skolstorlekar och se konkreta exempel på hur studiemiljön kan utformas så att den främjar läroplanens mål. Vi tar del av tekniska och medicinska perspektiv på hur den fysiska miljön samspelar med inlärning.

5. Upphandling, ekonomi och hållbarhet
12-13 november 2018
Umeå
Studiebesök: Hedlunda förskola
Föreläsning: Upphandlingens möjligheter och utmaningar, med Johan Lagerlöf, jurist Skanska, och Magnus Vidänge, entreprenad- och upphandlingskonsult
Föreläsning: En sund skola med smart ekonomi – om cirkulär ekonomi och hållbarhet i skolprojekt, med Magnus Hedenmark från re:profit
Föreläsning och diskussion: Att ta fram ett funktionsprogram, med Maria Olsson och Albin Holmgren, White.

Under den sista träffen får vi verktyg för att bygga en hållbar ekonomi kring skolan – i byggnation, verksamhet och underhåll. Här tar vi också upp olika upphandlingsformer och ger olika perspektiv på ägarfrågan. Vid den sista träffen kommer vi också att ge utrymme för de frågor som väckts under kursens gång.


Bli en kunnig beställare

Om utbildningen
Detta är utbildningen för huvudmän som nu eller framöver kommer att arbeta med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Som beställare har vi ett stort ansvar att formulera en vision baserad på erfarenhet och vetenskaplig grund. Det gäller att ställa rätt frågor och ge en tydlig och relevant uppdragsbeskrivning till entreprenör och arkitekt. Genom att bli en kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Den här utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg en kunnig beställare behöver.

Studiegång
Vid fem tillfällen på fem orter får kursdeltagarna lyssna till de främsta experterna inom skolmiljö och skolbyggande, göra studiebesök på uppmärksammade skolor och arbeta i workshops kring skarpa projekt. Mellan kursträffarna får deltagarna handledning i egna skolbyggnadsprojekt av Frida Brismar Pålsson, som är programmets utbildningsledare och en eftersökt konsult inom skolhusplanering (school facility planning).

Antalet utbildningsplatser är begränsat för att garantera goda möjligheter till samtal, handledning och lärande.

Mål
Många av Sveriges kommuner behöver bygga och renovera skolor de kommande åren. Man talar om 1000 skolor de kommande 10 åren. Investeringen för att bygga eller bygga om en skola är mycket stor – det är som att bygga Slussen fem gånger för en mindre kommun. Att skaffa kunskaper, diskutera lösningar och modeller, samla in erfarenheter och bygga upp sitt kontaktnät är att ta ansvar för en så stor samhällssatsning, och bör vara en integrerad del av projektet. Om kunskaper inhämtas i tidigt skede minskar kostnader för omtag avsevärt. Syftet med utbildningen är att ge dessa verktyg till deltagarna.

Arrangörer
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd samt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig till skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer.
Vi rekommenderar att man vid större nybyggnation deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Kostnad
Pris per plats 45 500 kr + moms
För tre platser eller fler för en skolhuvudman ges rabatt med 5 000 kr/plats.
Observera att skolhuvudmannen kan låta olika personer komma till de olika träffarna.

I priset ingår program med föreläsningar, studiebesök, workshops samt 6 timmars handledning/rådgivning. Fika, lunch och middag vid varje utbildningsträff, material samt lokalresor inom ramen för programmet. Hjälp med bokning av boende ingår även.

Under utbildningen ingår tillgång till Forum Bygga Skolas nätverk, kunskapsbank, processverktyg samt rabatterade kurser, föreläsningar och studiebesök.


Studiegång

Föreläsningar
Att bygga skola är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält och därför får kursdeltagarna kunskaper från skilda områden som arkitektur, pedagogik, psykologi, bygg, ekonomi och förvaltning. Vid varje träff ges två föreläsningar av experter och forskare inom dessa områden. Föreläsare kommer att meddelas i november.

Workshops
Varje träff har inslag av workshop och diskussion – att sätta sina egna ord på vad man hört och sett och lyssna på andras reflektioner och åsikter är en viktig del av lärandet. Vi strävar efter att skapa workshops som hjälper deltagarna att konkretisera utmaningar i sina egna skolbyggnadsprojekt.

Studiebesök
I samband med träffarna besöker vi en eller flera uppmärksammade nybyggda skolor för att titta på aspekter kopplade till temat för kurstillfället. Studiebesöken i programmet är preliminära och fastställs i november.

Bearbetning och feedback
Kursdeltagarna arbetar med fyra valbara frågeställningar mellan träffarna kopplade till kursinnehållet och deltagarnas egna skolbyggnadsprojekt. Varje uppgift motsvarar 1-2 A4-sidor. Feedback ges i form av handledning (se nedan) och seminarier i smågrupper vid träffarna.

Handledning och rådgivning
Mellan träffarna erbjuds 6 timmars handledning kring deltagarnas egna projekt med Frida Brismar Pålsson, Paradis Produktion. Handledningen sker via Skype, mail eller telefon.

Anmälan
Anmälan görs till magnus.anclair@byggaskola.se. För mer info, kontakta Magnus Anclair:
magnus.anclair@byggaskola.se
eller 070-209 48 76.


Välkommen att bli en kunnig beställare!

Magnus Anclair, Projektledare, Forum Bygga Skola
Frida Brismar Pålsson, Utbildningsledare, Paradis Produktion
Helén Örtegren, Sveriges Kommuner och Landsting


Utskriftsvänlig kort version i pdf-format av inbjudan kan du ladda ner här: Utbildning Att beställa skola 2018


Back To Top