skip to Main Content

Varför ska vi bygga skola? Vilken är vår vision och verksamhetsidé? Och vilka styrdokument och regler är det som gäller?

Det här är ett arbetsdokument och meningen är att utveckla innehållet på den här sidan till ett färdigt dokument som utgör Steg 1. Vision i verktyget.
Mejla din feedback till:
feedback@byggaskola.se

Varje skola är unik. Förutsättningar vad gäller plats och elevunderlag påverkar. Men även den vision – eller verksamhetsidé – huvudmannen har påverkar. Forskningen är tydlig med att en skola lättare når sina och statens krav med en tydlig idé.

Samtidigt – det finns ett antal lagar och regelverk som styr vad skolan ska uppnå, hur man får bygga, vad en bra arbetsmiljö är mm. Vad säger de?

Här har vi samlat några av de frågor kring vision, verksamhetsidé och regelverk som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

1:1 Vilken är skolans vision?

En skolas vision kan formuleras på många olika sätt och kallas olika saker. Det viktiga är att den finns och att den är genomtänkt och förankrad.

Ett första steg kan vara att ha koll på vad forskningen säger om vikten av en genomarbetad idé. Se lästipset här bredvid. 

Andra frågor att ställa sig:
Har ni en formulerad vision/verksamhetsidé?
Kan du kort redogöra för er vision/verksamhetsidé?

FORSKNING:

Att organisera för skolframgång →
Strategier för en likvärdig skola, av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson.

Utmärkt undervisning →
Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning, av Jan Håkansson och Daniel Sundberg.

1:2 Hur förverkligar ni visionen?

En viktig del i att få visionen och verksamhetsidén att förverkligas är att den är förankrad i hela styrkedjan i ett projekt.

Frågor att ställa sig:
Hur ser styrkedjan ut i ert projekt?
En husbok är ett sätt att öka förutsättningarna för att verksamhet och förvaltning förstår tankarna med huset och dess lösningar. Har ni undersökt hur andra har löst detta? Se lästipset här bredvid.

1:3 Hur vara uppdraget trogen?

Samhället förändras och våra ideér kring vad skolan ska åstadkomma förändras även de. Samtidigt har skolhuvudmannen ett uppdrag som uttrycks genom skollag och läroplan (se nedan). Att vara uppdraget trogen och samtidigt arbeta med utveckling av skola och skolhus är möjligt och bra – men hur gör man?

Frågor att ställa sig:
Hur säkerställer ni att ni är uppdraget troget?
Har ni undersökt hur andra har gjort och tänkt? Se tips här bredvid.

HUR GÖR ANDRA?:

Skapaskolan i Huddinge →
Ett exempel på hur man kan arbeta med skolutveckling och samtidig ha fokus på uppdraget.

1:4 Hur påverkar läroplan och skollag?

Det finns ett antal lagar och regelverk som styr vad skolan ska göra, hur man får bygga, vad en bra arbetsmiljö är mm. Läroplanernas inledande kapitel ger viktig vägledning kring skolans uppdrag.

Frågor att ställa sig:
Har projektgruppen läst läroplanens inledande kapitel?
Hur förhåller sig Skolförordningen till er idé om skolans organisation i tid och hur skollokalerna ska utnyttjas?

LÄSNING:

Skollagen →
Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har samt kraven på huvudmannen.

Läroplaner →

Skolförordningen grundskolan→

1:5 Vilka regelverk får vi inte missa?

Det finns utöver skollag, läroplan och skolförordning ett antal lagar och regelverk som styr hur man får bygga, vad en bra arbetsmiljö är mm. Dessa måste man givetvis ha koll på.

Det finns även forskning och rapporter som kan vara ett stöd i att möta regelverkets krav. Till exempel likvärdighet. Se lästips här bredvid.

LÄSTIPS:

Att bygga för likvärdighet →
Artikel av Frida Brismar Pålsson, i antologin Skolans nya rum.

Back To Top