skip to Main Content
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är en statlig myndighet som arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Lärmiljön är en viktig del av detta och måste vara tillgänglig för alla elever. För att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få möjligheter till likvärdig utbildning behövs kunskap om tillgänglighet. Det kan till exempel innebära att skolan erbjuder alla elever möjligheter att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor. Att pedagogerna har strategier för hur lärande och läromedel kan anpassas. Och att det finns kunskap om delaktighet, bemötande, alternativa verktyg, fysisk tillgänglighet och anpassad fysisk aktivitet i skolorganisationen.

Som stöd i arbetet med att planera inför nya och ombyggnation av skolor kan det värderingsverktyg för tillgänglig skola som SPSM tillhandahåller vara ett värdefullt verktyg.

Att resonera kring modellen ”Likvärdig utbildning” kan även det vara en hjälp.


Webbplats: www.spsm.se


Kontakt:
Gunilla Fällman
gunilla.fallman@spsm.se
010 473 50 00


Länkar:

En förskola planerades med barnen
Värderingsverktyg för tillgänglig skola


SPSM:s tillgänglighetsmodell

Back To Top