skip to Main Content

Det finns många exempel att inspireras och lära sig av runtom i Sverige och i andra länder. Äldre skolor, nybyggda, renoverade och de som ännu bara finns på planeringsstadiet kan hjälpa oss vidare i våra egna projekt. 

De exempel vi visar här handlar inte rätt eller fel. De är exempel på hur man kan tänka, planera, bygga och reflektera kring hur de fungerar i sin miljö. Några case bjuder också på ett virtuellt studiebesök.  Har du ett case att dela med dig av? Hör av dig till oss! Läs mer längst ner på sidan.

Latest, latest

Här placerar vi de inspirations-case som vi nyligen publicerat eller uppdaterat.
Så småningom hittar du dem längre ner på sidan.

Årets Skolbyggnad 2022. Förskola för 150 barn. Byggd för mycket dagsljus och kontakt med utemiljöns grönska. Interiör som präglas av trä.

Förskola, skola, idrott och kulturskola binder samman stadskärnan med miljonprogrammets Frösäng. 600 barn och elever F-9.

Variation och småskalighet för trygghet och stimulans. Matsal, verkstäder, musikstudio, ateljéer passar extern verksamhet. 900 elever 7-9.

Ett magnifikt hundraårigt ämbetshus på Kungsholmen i Stockholm ombyggt till en gymnasieskola för 2.200 elever.

Tre renoverade huskroppar från olika epoker med en ny tillbyggnad för att motsvara dagens krav och behov. F-6-skola för 240 elever.

Ombyggnad av 70-talsskola samt nybyggnad för högstadium. Byggd som en basilika med ljusgård i två våningar. F-9 för ca 700 elever.

Arkitektur som tar ut svängarna. En F-9-skola som ser ut som en rymdstation och blir ett landmärke för det nya Kiruna.

En F-6-skola för 540 elever med anpassade lokaler för särskola. Tibros många företag och YH-utbildning inom design och inredning har bidragit

Exempel på skolor och lösningar att inspireras och lära av

F-9-skola för 650 elever vid kanten av naturområdet vid Härlanda tjärn. I trä på sockelvåning av tegel. Sedumtak på idrottshallen.

En F-9-skola för 1200 elever. Klar 2023. Konstobjekt skapade tillsammans med elever av detaljer från en tidigare skolbyggnad.

Teoretiska och yrkesinriktade program samt vuxenutbildning i en och samma byggnad. Material och inspiration från samisk kultur. 850 platser.

F-6-skola i Vega, Haninge kommun för drygt 500 elever som stod klar 2021. Hus och skolgård är utformade för att skydda mot omgivande ljud.

En nybyggd F-9 skola som öppnade hösten 2020. Varje årskurs har en hemvist i var sin hemarena. Fokus ligger på en varierande lärmiljö.

Här finns 1600 elever sedan byggnaden stod klar 2021. 19 500 yteffektiva kvadratmeter i två plan med två centrala atriumgårdar.

En F-9-skola med flexibilitet för framtidens pedagogik. 800 elever i en campusliknande miljö med rymliga terrasser mot gården.

550 elever i F-6 i sex mindre tvåvåningsvolymer som smälter fint in i omgivningen och kopplar samman den invändiga och utvändiga lärmiljön.

630 elever i årskurserna F-9 i en ny stadsdel intill Limhamn. Byggnad och utemiljöer harmonierar med omgivningen och kopplar till historien.

En F-9 skola med skolbibliotek, allmänt folkbibliotek och kommunarkiv. Anpassad till den den kulturhistoriska miljön mitt i samhället.

Långsiktighet, hållbarhet och modern design var ledorden för en byggnad med stabil stomme och flexibel planlösning. 410 elever F-6.

Byggd 2019 med ledorden ”inifrån och ut”. Alla ytor, även utomhus, kan användas för pedagogisk verksamhet. 440 elever F-6.

Utformad som ett kunskapscentrum. Privata hemvister för 800 elever F-9 samt arenor som ”Science Center”, ”Form och Hem” etc.

660 elever 5-9 i flexibla hemklassrum kring öppna studietorg och atriumgårdar. En trappa som fungerar som gradäng vid samlingar. Klar 2018.

Massivträ och innovativa lösningar. Fyra volymer ligger ligger runt ett stort centralrum med en trappa som också är en amfiteater. 400 elever.

Två volymer med flexibla lokaler anpassade till en klassisk ekpark intill, synlig genom glasfasaden till den stora entréhallen. 350 elever F-6.

Samlingspunkten i stadsdelen Tynnered.  Öppen för samnyttjande med bibliotek, kulturskola, idrottshall, aula och restaurang. 650 elever F-9.

Tre byggnadsvolymer på en tomt med 13 m höjdskillnad med entréerna från en gemensam bullerskyddad skolgård. 1200 elever F-9.

Fyra lärmiljöer i två plan och en central del med torg, bibliotek och ämnessalar. ”Evidensbaserad design” för bättre beslut.  350 elever F-6.

I skolan finns även kulturskola, aula och scen som en del av Campus Vaxholm. De publika delarna är skilda från skollokalerna. 500 elever 7-9.

Sveriges idag största certifierade passivhusskola. Trots det har den generösa dagsljusinsläpp. 800 elever F-6 samt kommunens internationella skola.

Ett idrottscollege för 500 elever vid Mälardalens högskolas campus. En kompakt byggnadsform håller ihop de olika verksamheterna.

Sveriges första massivträskola är närmast CO²-neutral och internationellt känd. Är också stadsdelens bibliotek och sporthall. 360 elever F-5.

Flera hopkopplade byggnader i ett naturskönt nytt bostadsområde intill sjön Glan utanför Norrköping.  F-6, 450 elever.

Väsby Nya Gymnasium finns i kunskapscentret Messingen. Även ett bygg-gymnasium, kommunal musikskola, bibliotek, kafé, restaurang mm.

En byggnad i samklang med omgivande skog. Fem ”boxar” med olika rum sammanstrålar i ”navet”, skolans kreativa torg. 350 elever F-6.

En av landets mest besökta skolor. Väckte stort intresse genom arkitekturen och idéerna om rum, inredning  och pedagogik. 550 elever F-9.

Skola och förskola i en gemensam treklöverformad byggnad med samlingsrum i mitten utan korridorer. 240 elever F-3 och 60 förskolebarn.

En yteffektiv plan med ”boxar” och ”mellanrum”. Lanterniner i taket för in dagsljus i byggnaden. 630 elever F-9 och 100 förskolebarn.

En profilbyggnad för en ny stadsdel. Ett öppet och publikt entréplan. Hemklassrummen på översta plan. Högstadium, 450 elever.

Solfångare på taket med värmelager. Innovativa lösningar, nya material och ett enkelt formspråk illustrerar yrkesgymnasiets roll för 600 elever.

Lätt att hitta med ut- och inblickar och tydlig plan. innanför entrén finns trappor som blir en amfiteater. 72 förskolebarn och  630 elever F-6.

Med hörselskadade elever blev tillgänglighet en central fråga i utformningen. Starkt arkitektoniskt uttryck präglar byggnaden. 850 elever.

I stället för traditionella klassrum finns 10 flexibla rum och två amfiteaterliknande uteklassrum. 400 elever F-3 samt särskola.

En byggnad som uttrycker ambitionen hos en ny stadsdel i Norges äldsta stad. Höga mål för både miljötänkande och skolans resultat. 750 elever.

Fyra byggnader med klassrum är länkade med en mittdel med restaurang, café, slöjd-, bild-, musiksal, filmstudio och bibliotek. 700 elever 4-9.

I en park med kriminalitet och otrygghet byggdes en skola vilket ledde till en  trygg park för områdets medborgare. 440 elever.

Byggd för multimodalt lärande. Konvertibla utrymmen med flyttbara väggar och möbler. Internationell och finsk grundskola. 1000 elever.

Byggd för långsiktig flexibilitet. Rörelserum, matsal, hemkunskap i bottenplanet för att passa samnyttjande. 565 elever F-6.

Världens nordligaste certifierade passivhus. Utvalt till Venedigbiennalen 2016. Både byggnad och pedagogik inspirerad av Reggio Emilia.

Sju arbetslag samlade runt ett centralt atrium. Profilämnena idrott och hälsa möter besökaren synligt på entréplan. 600 elever 7-9.

En skola från sextiotalet som renoverats färgstarkt med omtanke om elever, nya klimatvänliga lösningar och funktionalitet. 1.100 elever åk 1-10.

Ombyggnad av en skola med vissa delar från 1800-talet. Skolan fick en delvis underjordisk idrottshall. Högstadium/gymnasium 870 elever.

Mer uppslag för dig som vill få tips

Nedan hittar du länkar till ännu fler skolor och projekt. Några är klara och några är i planeringsstadiet.

Besök Bamble Ungdomsskole i Norge genom en VR-visning med bilder och en video. Kan öppnas i browser, i VR på Oculus Quest, eller på telefon och ipad.

Gör ett besök på Minnebergsskolan i Arvika, ett nytt högstadium.

Boverket har tagit fram en exempelsamling på skolor i sitt arbete med vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer. Den hittar du här!

Läs mer om se en kort film från Kvibergsskolan i Göteborg.

SISAB har gjort 3D-material från några av sina skolor. Du hittar dem här:
Bobergskolan
PA Fogelströms gymnasium

Rektorn på Skolen i Sydhavnen, Köpenhamn, reflekterar om att bygga ny skola.

Frederiksbjerg skole, Århus, Danmark.

Skälbyskolan, F-3 med förskola. Max arkitekter.

Kastelli School and Community Centre, Oulu, Finland.

Glömstaskolan, Huddinge. UR:s radioprogram ”Får en skola se ut hur som helst?”

Vill du dela med dig av ett case?

Vill du dela med dig av ett case? Hör då av dig till oss med material! Oavsett om det är nytt, gammalt eller på planeringsstadiet finns det intresse för andra att se, lära och inspireras. Observera att det inte behöver vara en hel eller färdig skola – även detaljer och specifika lösningar kan vara värda att lyfta fram.

Här hittar du det vi önskar få av dig för att kunna publicera ditt case. Observera att ni inte behöver ha allt klart på en gång – det går att komplettera. Men ju mer information – desto intressantare att läsa och jämföra!

Skolans namn
Kommun
Arkitekt
Kontaktuppgift till er (webbadress, kanske en info@-adress) om man vill ta kontakt för att diskutera med er (gärna både skolhuvudman, arkitekt och byggare)

Skolform?
Hur många elever går det på skolan?
Organisation i klasser/årskurser/annat?
Eventuell pedagogisk inriktning?

Högupplösta foton och ev planskisser/ritningar
Eventuell pdf/broschyr/film med info om projektet

Kort fakta om kvadratmeter, byggare, byggår mm
Byggtid (gärna tid från planeringsstart till start verksamhet)
Byggnadssätt (är det något som sticker ut i fråga om byggteknik)
Miljöbyggnad?
Finns det gymnastiksal (om ja, vilken storlek)
Finns storkök/tillagningskök, om ja, ange kapacitet i portioner per dag
Byggkostnad (om möjligt)
Upphandlingsform
Upphandlings- och genomförandeform, kort beskrivning

Vilka verksamheter finns i byggnaden? Är det mer än skola?
Kvadratmetrar för övriga verksamheter
Personantal övriga verksamheter

En text (mellan 500-1200 tecken inkl blanksteg) där ni beskriver er process/det som är centralt i projektet

En kort beskrivning (på mellan 300-1000 tecken inkl blanksteg) från beställaren: Hur såg behoven ut och vilka aspekter var viktigast att lösa genom den nya eller ombyggda skolan?

En kort text om hur den skolan fungerar när verksamheten startat. För verksamheten? För förvaltning?

Back To Top