skip to Main Content

Även om man skulle vilja det så uppstår inte det perfekta och unika skolhuset för att man skapat rätt förutsättningar. Men rätt analys, pedagogisk idé och genomtänkt samhällsplanering kan ge möjligheter och mod att skapa något som bidrar till elevernas, personalens och hela samhällets bästa.

Det handlar om smarta energilösningar, hög hållbarhet, kloka materialval, och ett genomtänkt livscykelperspektiv.

Det handlar om skolans utomhusmiljöer – är de tillräckligt stora, varierade och genomtänkta för att erbjuda rörelse, skapa nyfikenhet och möjlighet till lärande även utomhus?

Men också om mer ogripbara saker som atmosfär, glädje, trivsel och stolthet. Skolans kultur och ledarskap är centralt här.

Det gäller också att fundera över vad som menas med den unika skolan i förhållande till exempelvis likvärdighet och övriga skolor i kommunen/hos skolhuvudmannen.

Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Det handlar även om att bygga skola.

Här har vi samlat några frågor som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

De fysiska lösningarna tillsammans med skolans kultur och ledarskap skapar den unika skolan.

6.1 Hur mycket får de lokala förutsättningarna styra?

Forskning visar att en skola lättare når sina mål om man har en tydlig pedagogisk idé och ett ledarskap som förmår styra mot den idén.

Vilken pedagogisk idé styr skolan?


6.2 Det unika kontra den likvärdiga skolan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TIPS! Föreläsning 12 september med Peter och Lucinda Barrett som genomförde projektet ”Clever Classrooms”, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.  Läs mer här.


6.3 Det smarta skolhuset

Omsättningen på rektorer är hög i Sverige. Hur säkerställer man att rektorskollegiet har kunskap om hur skolhuvudmannens olika skolor bedrivs?

Vilken pedagogisk bredd tillåter ni inom skolhuvudmannens hela verksamhet?

Att organisera för skolframgång
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Sid 72-84 i Vetenskapsrådets Resultatdialog 2016. Finns här


6.4 Ledarskapets betydelse

Forskning visar att en skola lättare når sina mål om man har en tydlig pedagogisk idé och ett ledarskap som förmår styra mot den idén. Det har även lyfts under steg 2.

TIPS! Studieresa till New York 12 april 2018 med fokus på ledarskap.  Läs mer här


6.5 Att bygga och upprätthålla en kultur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6.6 Utomhusmiljön

En av de mest diskuterade frågorna i skolhusprojekt i Sverige idag handlar om skolans friytor.

Tips på fördjupning

Här hittar du tips på forskningsrapporter, böcker och andra platser där du kan hitta dina svar och beslutsunderlag på frågorna ovan. Har du koll på ytterligare forskning och annat läsvärt som du tycker bör spridas – hör av dig!


Att organisera för skolframgång
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Sid 72-84 i Vetenskapsrådets Resultatdialog 2016.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.310013.1480609142!/menu/standard/file/Resutatdialog-2016.pdf


Skollokalernas betydelse för lärande
Kort sammanfattning: En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL· Årtal: 2018
Läs översikten: Skollokalernas betydelse för lärande, SKL


Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola.
Kort sammanfattning: Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Det är sällan reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bästa fall betonas att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Med den här rapporten lyfter Pia Björklid fram forskning inom området den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Hon beskriver forskning och större utveck- lingsprojekt som handlar om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Författare/utgivare: Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling · Årtal: 2005
Lärande och fysisk miljö


Back To Top