skip to Main Content

Mycket kompetens finns i Sverige och den ska vi ta vara på i våra skolprojekt. Det finns också många exempel på specifika lösningar som är värda att sprida. Olika exempel på skolprojekt är även bra att titta på.

Men ibland är det värt att också se ut över gränserna – vad händer till exempel i våra grannländer?

Här har vi samlat några frågor som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

Att se hur andra gör kan ibland hjälpa oss att se oss själva och våra lösningar.

5.1 Utblick Norden

Till skillnad mot Sverige så finns det i Finland, Norge och Danmark skattefinansierade satsningar på att samla och sprida forskning, riktlinjer och erfarenheter kring planering och bygge av skolhus mm. Det finns såklart skillnader mellan våra olika skolsystem men ändå stora likheter varför det är värt att titta på hur de löst utmaningarna hos sig.

TIPS! Besök finska Utbildningsstyrelsens webbplats!


5.2 Hitta forskningen

Det talas ofta om att det saknas forskning. Och visst finns det luckor. Men samtidigt finns det mycket forskning gjord och det pågår mycket forskning – både internationellt och i Sverige. En utmaning är såklart att hitta den forskning som är relevant. Här måste vi hjälpa varandra och tipsa och synliggöra forskningen.

I listan längre ner på denna sida finns länkar till en del forskningscentrum, organisationer som samlat forskning mm kring en specifik fråga mm.

TIPS! Forum Bygga Skola har tagit fram en första rapport med lästips – vilken forskning är relevant att läsa för dig som arbetar med att planera för nya och ombyggda skolor?  Läs rapporten: Lästips för dig som planerar skola, nr 1


5.3 Exempel på skolor att inspireras av

Att se hur andras skolprojekt löst sina utmaningar är ett sätt att komma vidare. Genomför studiebesök, studera ritningar och funktionsprogram, prata med de inblandade i projektet. Glöm inte att fråga verksamheten – om skolan är igång – hur det fungerar att bedriva undervisning i lokalerna och hur flöden mm fungerar.

TIPS! Se exempelsamling hos Forum Bygga Skola. Finns här! Ha koll på Boverkets exempelsamling som påbörjades 2019.


5.4 Kompetens och bollplank

Det finns mycket kompetens kring alla olika delar av ett skolprojekt. Innan man går in i upphandling är det fritt fram att ställa frågor, be om förslag. Andra skolhuvudmän/kommuner, arkitekter, byggare, projektledare, inredare, akustiker, ljusexperter, landskapsarkitekter, läromedelsutvecklare, företag inom digitalisering, stadsplanerare… vad kan de ge er för tips?

TIPS! Alla de som är med som partners och huvudpartners i Forum Bygga Skola delar gärna med sig av sina erfarenheter. Du hittar dem här!


5.5 Studieresor

Att besöka skolor i andra länder, träffa skolledare, pedagogisk personal, arkitekter, byggare och skolforskare kan ge inspiration kring lösningar och kunskap. Det ger även en möjlighet att se sig själv genom att jämföra och diskutera. Forum Bygga Skola arrangerar en-två studieresor per år.

TIPS! Studieresa till Århus i Danmark med tåg den 13-15 maj 2020.  Läs mer här!

Tips på fördjupning

Här hittar du tips på forskningsrapporter, böcker och andra platser där du kan hitta dina svar och beslutsunderlag på frågorna ovan. Har du koll på ytterligare forskning och annat läsvärt som du tycker bör spridas – hör av dig!


Lästips för dig som planerar skola, nr 1
Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola bad ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen.
Författare/utgivare: Forum Bygga Skola· Årtal: 2018
Läs översikten: Lästips för dig som planerar skola, nr 1


Lästips för dig som planerar skola, nr 2
Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola bad ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen.
Författare/utgivare: Forum Bygga Skola· Årtal: 2020
Läs översikten: Lästips från Forum Bygga Skola nr 2


Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer, DCUM
Ett danskt statligt finansierat centrum för rådgivning och riktlinjer kring lärmiljöer. Publicerar rapporter och forskning.
Webbplats: http://dcum.dk


Utbildningsstyrelsen, Finland
Webbplats: https://www.oph.fi
Här finns exempeldatabas över skolor, riktlinjer för finska skolor. Bland annat handböcker kring planering och dimensionering.


Utdanningsdirektoratet, Norge
Den norska motsvarigheten til Skolverket. Utöver läroplaner mm så finns riktlinjer och tips vid byggnation.
Webbplats: https://www.udir.no


Boverkets exempelsamling
Kort sammanfattning: Boverket har i uppdrag att ta fram en vägledning för skolans fysiska miljöer. Som ett första led i detta har man påbörjat en exempelsamling med skolor från olika platser i Sverige. Hemsidan med exempel hittar du här!


Moviums hemsida
Kort sammanfattning: På Moviums hemsida finns bra information om utemiljöer, skolgårdar och utepedagogik, särskilt mattelabb utomhus (där finns också faktablad om utemiljöer för barn att ladda ner för prenumeranter).
Hemsidan hittar du här!


Barnverkets kunskapsbank
Barnverket är en förening som verkar för ökad föräldrainflytande och att skolan är hälsofrämjande och har en säker miljö. I deras kunskapsbank finns rapporter, forskning och annat värdefullt.
Webbplats: http://behp.barnverket.dinstudio.se/1/1/hem/


Skolhusgruppen
En förening som delar tips på forskning, diskuterar frågor kring olika aspekter av skolor och arrangerar några studiebesök och seminarier per år.
Webbplats: https://www.skolhusgruppen.se


Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
SKR har under en lång rad år författat och publicerat rapporter med fokus på utbildning och samhällsfastigheter. I deras webbutik finns mycket att hämta.
Webbplats: https://www.webbutik.skr.se


Ljudskolan
Kort sammanfattning: Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att ”göra ett bra jobb”. Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor.
Författare/utgivare: Ecophon/Jonas Christensson
Här hittar du Ljudskolan!


iFous
iFous är ett forskningsinstitut kopplat till Skolporten AB som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Webbplatsen hittar du här!


LEaRN – University of Melbourne
LEaRN är ett multidisciplinärt forskningsinstitut kopplat till University of Melbourne i Australien med syfte att belysa olika aspekter av lärmiljöer. Webbplatsen hittar du här!


Crafting future learning environments
Kort sammanfattning: Vad är metoden Evidence based design och hur kan den användas i utvecklingen och byggande av skola?
Författare/utgivare: Peter Lippman, Evidence Space, British Gypsum, · Årtal: 2017
Läs artikeln!


Architecture and design for children and youth
Kort sammanfattning: Artikeln är en sammanfattning av boken ARCHITECTURE AND DESIGN FOR CHILDREN AND YOUTH och syftar till att ge en inblick i hur man i Danmark ser på arkitektur för lärande.
Författare/utgivare: The Network for Children and Culture, Danmark · Årtal: 2011Architecture_and_Design_for_Children_and_Youth


Epping educational model (Sydney)
Kort sammanfattning: Beskrivning av hur en pedagogisk idé genomsyrar planering och bygge av Epping public school i Sydney.
Författare/utgivare: Peter C Lippman · Årtal: 2017
Epping Educational MODEL


DesignShare.com
En stor samling case (främst från USA) på skoldesign samt artiklar kring skoldesign och lärmiljöer. OBS – dåligt uppdaterad de senaste åren.
Hitta sajten här!


Så lyfter vi elevernas resultat
Kort sammanfattning: En del av SKL:s kommunikationssatsning #vivässarvälfärden där SKL vill nyansera bilden av svensk välfärd genom att visa upp och sprida det som är bra, lyfta de utmaningar som finns, bjuda in till dialog och gemensamt göra välfärden ännu bättre.
Ladda ner rapporten här! Så lyfter vi elevernas resultat


Harnessing Educational Research
Rapport från the British Academy och the Royal Society i Storbritannien kring hur vi bättre kan ta vara på befintlig och stimulera till ytterligare forskning. Här hittar du rapporten!

Läs även Karin Hermansson på iFous kommentar till rapporten här!


Back To Top