skip to Main Content

En bra skola är en grundbult i samhället och på lokal nivå kan en skola vara en viktig byggsten i en stads eller stadsdels liv. Att bygga och driva skola är ett samhällsbyggnadsprojekt – det kräver en helhetssyn.

Var ska skolan placeras? Hur kan det påverka möjligheten att resa kollektivt, närhet till natur och möjlighet att samla elever från olika delar av kommunen? Kan det motverka segregation?

Hur når vi en ökad resurssamordning? Vad kan samnyttjas mellan skolor och med övriga samhället? Bibliotek, matsal, musiksal, labb, mötesrum…? Skolan mitt i byn talas det återigen om – vad innebär det konkret för er?

Här har vi samlat några frågor som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

Vad är en skola mitt i byn? Hur kan samspelet se ut mellan skolan och det omkringliggande samhället?

4.1 Skolans roll i samhället

Ytterst bör våra vägval i skolprojekt ta sin utgångspunkt i hur vi ser på skolans roll i samhället. Vad förväntar vi oss att skolan ska ”leverera”? En hel del framgår av skollag och läroplaner. Utöver det – hur ser ni på frågan hos er? På vilket sätt bör det påverka projektet?


4.2 Skolan mitt i byn

Allt fler använder idag uttrycket Skolan mitt i byn. Oftast är betydelsen en annan än tidigare, då det handlade om placering och en gestaltning för att visa på betydelse och auktoritet. Idag är det värden som samnyttjade av resurser, att näringslivet och elever ska ha utbyta på olika sätt och att en levande skola skapar trygghet i ett område.

Vilka konkreta resultat vill ni få ut vad gäller dessa frågor i ert projekt? Hur påverkas skolans layout? Organisation?

TIPS! Läs om det vinnande bidraget Skolan mitt i byn i SISAB:s idétävling ”Rötterna i Rinkeby” 2019. Läs om projektet här.


4.3 Planprocessens viktiga roll

Ska skolans potential som aktör i samhällsutvecklingen utnyttjas fullt ut måste placeringen av skolan tas på fullt allvar. Planprocessen spelar då en viktig roll.

Förståelsen och samverkan mellan olika intressen i kommunen bör också finnas.

TIPS! Läs om Stockholm Stads samverkansprojekt SAMS.


4.4 Vinster och risker med samnyttjande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


4.5 Sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tips på fördjupning

Här hittar du tips på forskningsrapporter, böcker och andra platser där du kan hitta dina svar och beslutsunderlag på frågorna ovan. Har du koll på ytterligare forskning och annat läsvärt som du tycker bör spridas – hör av dig!


Att organisera för skolframgång
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Sid 72-84 i Vetenskapsrådets Resultatdialog 2016.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.310013.1480609142!/menu/standard/file/Resutatdialog-2016.pdf


Skollokalernas betydelse för lärande
Kort sammanfattning: En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL· Årtal: 2018
Läs översikten: Skollokalernas betydelse för lärande, SKL


Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola.
Kort sammanfattning: Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Det är sällan reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bästa fall betonas att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Med den här rapporten lyfter Pia Björklid fram forskning inom området den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Hon beskriver forskning och större utveck- lingsprojekt som handlar om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Författare/utgivare: Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling · Årtal: 2005
Lärande och fysisk miljö


Back To Top