skip to Main Content

Kärnan i skolan är givetvis elevernas lärande och möjligheten att växa och utvecklas som individer. Vilken pedagogik ska vi välja och vad behöver vi skapa för miljöer för att pedagogiken ska få blomstra? Forskning visar att om man har en idé om hur verksamheten ska bedrivas så når man lättare skolans mål.

Vilka olika lärsituationer kommer ni att behöva arbeta med? Hur påverkar det hur ni ska utforma lokalerna och dess inredning?

En likvärdig och inkluderande skola – vad krävs för det och hur konkretiserar vi det?

Vad gynnar lärande när det gäller ljus, ventilation, akustik, crowding, affordance och annat? Vilka krav kan vi ställa på skolan som arbetsplats, för barn som vuxna?

Här har vi samlat några frågor som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

En pedagogisk idé och ett ledarskap som förmår driva den idén – då har man kommit ganska långt.

2.1 Den pedagogiska idén

Forskning visar att en skola lättare når sina mål om man har en tydlig pedagogisk idé och ett ledarskap som förmår styra mot den idén.

Vilken pedagogisk idé styr skolan?

I vilken utsträckning anser ni att den pedagogiska idén ska styra utformningen av de fysiska lokalerna? Kan ni visa att ert val av koppling mellan pedagogik och utformning av den fysiska miljön ökar möjligheterna till inlärning? Hur ser era tankar ut kring det längre tidsperspektivet och möjligheten att byta pedagogisk idé?

TIPS! Att organisera för skolframgång
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Sid 72-84 i Vetenskapsrådets Resultatdialog 2016. Finns här


2.2 Lärmiljöer och lärsituationer

Vad är ett klassrum? På vilka platser lär vi oss idag? Hur ser vi på de lärmiljöer vi nu planerar och bygger?

I de olika lärmiljöer vi skapar ska olika typer av undervisning ske. Vilka olika lärsituationer ser vi framför oss? Hur kan analysen av dem påverka hur vi bygger och organiserar skolan?

TIPS! Under 2020 publiceras resultatet av ett av Sveriges enda forskningsprojekt som undersökt samspel mellan undervisning, lärmiljö och lärsituation. Håll koll efter den rapporten!


2.3 Vad påverkar inlärningen?

Vi vet sedan länge – kunskap nu allt mer befäst av hjärnforskning mm – hur hjärnan lär sig och vilka förutsättningar som krävs för att underlätta lärande. Vilka av de kunskaperna har ni som utgångspunkt i ert skolprojekt?

Hur miljön är utformad styr en hel del, inte minst vilka förväntningar vi upplever att miljön ställer på oss och hur vi tolkar vad vi ska göra där. Vad säger miljöpsykologin om dessa saker?

TIPS! Rapporten Clever classrooms har analyserat vilka olika faktorer i klassrummet som är viktgast för lärandet.


2.4 Ledarskapets viktiga roll

Hur involveras skolledning i planeringen av den nya skolan?

Vid större förändringar i pedagogik, organisation och fysisk miljö – hur ser dialogen ut mellan rektor och förvaltning?

Omsättningen på rektorer är hög i Sverige. Hur säkerställer man att rektorskollegiet har kunskap om hur skolhuvudmannens olika skolor bedrivs?

Vilken pedagogisk bredd tillåter ni inom skolhuvudmannens hela verksamhet?


2.5 Den likvärdiga skolan

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Vad innebär detta konkret, för ert skolprojekt?


2.6 Inkludering i skolhus och organisation

Skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling.

Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen. Det innebär att skolan ska ge plats för alla barn utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmågor och endast i undantagsfall skiljas från den ordinarie gruppen.

Skolan ska erbjuda en inkluderande utbildning som bygger på strävan att inkludera ett ökande antal elever med särskilda svårigheter in i reguljär undervisning och skola.

Hur tolkar ni detta uppdrag? Hur tänker ni att det ska gestaltas i huset, skolgården, i organisationen och i undervisningen?

Tips på fördjupning

Här hittar du tips på forskningsrapporter, böcker och andra platser där du kan hitta dina svar och beslutsunderlag på frågorna ovan. Har du koll på ytterligare forskning och annat läsvärt som du tycker bör spridas – hör av dig!


Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola.
Kort sammanfattning: Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Det är sällan reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bästa fall betonas att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Med den här rapporten lyfter Pia Björklid fram forskning inom området den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Hon beskriver forskning och större utveck- lingsprojekt som handlar om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Författare/utgivare: Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling · Årtal: 2005
Lärande och fysisk miljö


Skollokalernas betydelse för lärande
Kort sammanfattning: En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL· Årtal: 2018
Läs översikten: Skollokalernas betydelse för lärande, SKL


Att organisera för skolframgång
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Sid 72-84 i Vetenskapsrådets Resultatdialog 2016.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.310013.1480609142!/menu/standard/file/Resutatdialog-2016.pdf


Skolportens temabrev om arbetsmiljö och skolhusdesign
Kort sammanfattning: Skolporten hade under 2018 arbetsmiljö och skolhusdesign som fokus i ett temabrev. Här finns länkar till många artiklar kring de frågorna.
Författare/utgivare: Skolporten· Årtal: 2018
Länk till temabrevet.


Antologin Skolans nya rum
Kort sammanfattning: en antologi om samspelet mellan arkitektur och pedagogik.
Redaktör/utgivare: Suzanne de Laval · Stiftelsen Arkus · Årtal: 2017
Läs introduktion till boken: Introduktion antologin Skolans nya rum.  Beställ boken här.


Fyra grundpelare som gör lärmiljön bättre
Kort sammanfattning: Arkitekten Anna Törnquist hävdar att det fortfarande pågår ett ”klassrumskramande” och att det utarmar skolmiljön. En modern skola ska istället erbjuda en lärmiljö som understödjer och tränar elevernas självständighet och initiativkraft.
Författare/utgivare: Anna Törnquist · skolvarlden.se · Årtal: 2017
Läs artikeln!


Spaces of student support – Comparing educational environments from two time periods
Kort sammanfattning: Fokus på vad i miljön som bidrar till en socialt men även ekonomiskt hållbar utbildningsmiljö? Studier görs av såväl den psykosociala som fysiska miljön.
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1365480216688547


Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Rapporten beskriver vad inkluderande lärmiljöer innebär, hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och elevhälsa.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting · Årtal: 2017
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html


Changing school environments through the eyes of the students
Case-studie kring hur elever upplever sin lärmiljö
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1087384&dswid=-1696


Framtidens lärmiljöer – en trendspaning från Kinnarps
En spaning som visar på tio stora trender som påverkar och formar framtidens lärande och utbildningsmiljöer fram till 2025 i Norden. En sammanfattning via länken, där man även kan beställa hela rapporten.
Författare/utgivare: Kinnarps · Årtal: 2017
http://www.kinnarps.se/Kunskap/trendrapport-2017/


Arbetsmiljöverket om skolan
Arbetsmiljöverket har som statlig myndighet till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.
Läs om arbetsmiljöansvaret i skolan här!
Här kan du ladda ner broschyren Arbetsmiljön i skolan. I den får du veta vad det finns för regler för elevers arbetsmiljö i skolan. Arbetsmiljön i skolan


Arbetsmiljölagen 1977:1160
Läs Arbetsmiljölagen här!


Looking Inside Out: Creating Activity-Based Learning Environments
Kort sammanfattning: Hur stor del av en lyckad lärmiljö står det fysiska för? Vilken roll spelar kulturen och verksamheten?
Författare/utgivare: Peter Lippman, Holtthink · Årtal: 2015
Läs artikeln!


Designing for the everyday
Kort sammanfattning: En sammanfattning av Peter C Lippman kring frågor man bör ställa sig då man definierar och utvecklar lärmiljöer.
Författare/utgivare: Peter Lippman, publicerad av Sebel Furniture · Årtal: 2016
Ladda ner artikeln! Designing for the everyday – Peter Lippman


Hestra förskola. Rummet som den tredje pedagogen.
Kort sammanfattning: Den svenska förskolans roll som en hemlik miljö för omsorg av barn håller på att förändras mot en mer kreativ miljö där barn utvecklas och lär genom lek. Trots att förskolepedagogiken strävar efter att bryta den konventionella hemmiljön och dess hemvister ser förskolearkitekturen fortfarande densamma ut. De senaste årens brist på förskolor har heller inte lyckats få fart på nytänkande förskolearkitektur, istället har kommuner hittat lösningar som ofta innebär miljöer som från början inte var avsedda för barn och pedagoger att vara verksamma i. Det innebär att barn kan möta många olika miljöer i den svenska förskolan idag, allt från förlegade hemmiljöer till miljöer som inte är anpassade efter barns behov. Författarna frågar sig om dessa bristande miljöer påvekar barns utveckling negativt och inskränker på deras kreativa lek.
Författare/utgivare: Anela Fehratovic  och Anni Refsbäck · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2013 Hestra förskola. Rummet som tredje pedagogen


Utforskande rum – en ny förskola i Eriksbo
Kort sammanfattning: De ?flesta barn spenderar stora delar av sin vakna tid på förskolan. Detta innebär att både lokalernas och organisationens utformning får stora konsekvenser för barnets välmående. En välfungerande förskola ger barnen en bättre start i livet, både fysiskt, psykologiskt och socialt.  I det här examensarbetet belyses de konsekvenser som kommer från den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Ida Bjärmark Olsson · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2014 Utforskande rum


Research into the connection between learning spaces and student outcomes
Kort sammanfattning: En genomgång av forskning kring sambandet mellan läromiljöer och elevresultat.
Författare/utgivare: Blackmore et al, Education policy and research division, Dept of education and early childhood development, Melbourne · Årtal: 2011
https://pdfs.semanticscholar.org/e7a3/8d0bc171b32b3dd966dee7344f274d02cdce.pdf


A Case Study in the use of Break-Out Spaces
Kort sammanfattning: en översikt av forskning kring förskolans fysiska lärmiljö och en fördjupning kring ”break-out spaces”.
Författare/utgivare: Elizabeth Matthews och Peter C Lippman, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Volume 7, Issue 2, June 2016 · Årtal: 2016
The-Physical-Environment-of-Early-Childhood-Centers


Kullerbyttan. En förskola med kreativitet och hållbarhet i fokus.
Kort sammanfattning: Pedagogiken är väsentlig och avgörande i en för-skola men lika viktig är arkitekturen då den rumsliga utformningen skall kunna förmedla och stödja den pedagogiska verksamheten. Syftet med det här examensarbetet är att utforska kreativitet och hållbarhet samt hur man applicerar de i en förskolemiljö. De essentiella frågorna är:1. Hur kan den byggda miljön främja barns kreativitet i en förskola? 2. Hur inspirerar arkitekturen till en hållbar livsstil i förskolan? 3. Hur sammanför vi kreativitet och hållbarhet?
Författare/utgivare: Hanna Thyberg · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2014
Kullerbyttan. En förskola med kreativitet och hållbarhet i fokus


An examination of the science laboratory
Kort sammanfattning: Vilken fysisk miljö fungerar bäst för naturvetenskapliga ämnen och laborationer? Om vikten av interaktivitet.
Författare/utgivare: Peter Lippman, Evidence Space, Brittish Gypsum 2016
Läs artikeln!


Klassrummets semiotiska resurser
Kort sammanfattning: en forskningsrapport om klassrumsdesign och klassrumskommunikation, med utgångspunkt i ämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi.
Författare/utgivare: Anna Maria Hipkiss, Umeå universitet · Årtal: 2014
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758753/FULLTEXT01.pdf
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/klassrummets-semiotiska-resurser-en-sprakdidaktisk-studie-av-skolamnena-hem-och-konsumentkunskap-biologi-och-kemi/


The idea and reality of an innovative school: From inventive design to established practice in a new school building
Kort sammanfattning: En beskrivning av forskning kring hur en pedagogisk idé gestaltats i skolhusets design och hur resultatet fungerar.
Författare/utgivare: Anna Kristín Sigurðardóttir och Torfi Hjartarson, University of Iceland · Årtal: 2016
Läs abstrakt här!


Synligt lärande
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
En svensk sammanfattning och presentation av John Hatties forskningssammanställning Visible Learning
Författare/utgivare: Jan Håkansson, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting · Årtal: 2011
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/synligt-larande.html
http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/Synligt-lärande.pdf


Metod: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
Kort sammanfattning: Ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.
Författare/utgivare: SPSM
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/


Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning
Kort sammanfattning: Rapportens slutsats är att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Skolverkets bedömning är vidare att skolhuvudmännen inte i tillräcklig grad styr och följer upp hur skolsituationen fungerar för elever med funktionsnedsättning.
Författare/utgivare: Skolverket, rapport 440 · Årtal: 2016
Ladda ner rapporten! Tillgängliga lärmiljöer, Skolverket


Hur ska det låta i ett klassrum med en bra ljudmiljö?
Kort sammanfattning: Vi vet att i en bra ljudmiljö är det lättare för eleverna att lära sig saker samtidigt som det skapar en bra arbetsmiljö för lärarna. Men hur ska det låta i ett klassrum med bra ljudmiljö? Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har gjort en film där lärare, elever och rektorer berättar hur en förbättrad ljudmiljö påverkar deras arbetsmiljö.
Författare/utgivare: SPSM· Årtal: 2014
Här hittar du filmen!


Nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan
Kort sammanfattning:Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför drev Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan 2014–2015. Projektet hade fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden.
Författare/utgivare: Folkhälsomyndigheten
Här hittar du information om projektet!


Ljusets påverkan på ljudnivån i ett klassrum i grundskolan
Kort sammanfattning: En bra arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att kunna förmedla kunskap. Två parametrar som har stor betydelse i ett klassrum är belysningen och ljudnivån. Forskning visar att både ljus och ljud påverkar hälsan men trots mängden forskning gällande arbetsmiljön och dess påverkande parametrar finns det fåtal forskningar som studerar hur ljus och ljud påverkar varandra. Rapporten syftar till att öka kunskapen om hur ljussättning kan påverka ljudnivån i ett klassrum i grundskolan. Studien kan användas som underlag för hur klassrum bör belysas för att påverka arbetsmiljön i ett klassrum.
Författare/utgivare: Frida Sethberg  & Nina Wik, Tekniska Högskolan i Jönköping · Årtal: 2016
Ladda ner rapporten: Ljusets påverkan på ljudnivån i ett klassrum


Ljudskolan
Kort sammanfattning: Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att ”göra ett bra jobb”. Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor.
Författare/utgivare: Ecophon/Jonas Christensson
Här hittar du Ljudskolan!


Clever classrooms
Kort sammanfattning: En sammanställning av forskningsprojektet HEAD som visar att lärmiljöernas design i hög grad påverkar möjligheten till lärande.
Författare/lärosäte/organisation: Peter Barett m fl, Univeristy of Salford, 2015
Läs rapporten här!Back To Top