skip to Main Content
Kvibergsskolan, Göteborg

Nya Kvibergsskolan 4-9 i Östra Göteborg tar emot cirka 700 elever. Kvibergsskolan startade 2019 och är i full gång. En fantastiskt inspirerande lärmiljö för elever och personal enligt dem själva. Den kreativa arenan ger en möjlighet att utveckla kreativitet och innovation. Se gärna deras Facebooksida  där de publicerar senaste nytt kring skolans utveckling och verksamhet.

Skolans tegelfasader påminner om Kvibergs gamla regementsbyggnader, men där slutar likheterna. Ett lapptäcke av rött, gult och grått tegel på utsidan och helt digital på insidan. När Kvibergsskolan 4-9 blir klar hösten 2019 är den väl förberedd med informations- och kommunikationsteknik (IKT) och pedagogiska miljöer som är anpassade därefter. ”Berget” och ”Arenan” för tanken till allt från platta till diagonala studieytor inne på skolan.

Tillsammans i par

Fyra trevåningsbyggnader är sammanlänkade parvis med en lägre mittdel.

I en av parbyggnaderna går 4-6-eleverna, den andra delen är till för de äldre eleverna, 7-9. En del av skolan är särskola för cirka 15 elever.

I den lägre mittbyggnaden, som skiljer sig till utseendet med träfasad och sedumtak, samlas många gemensamma funktioner som skolrestaurang, café, reception, slöjd-, bild-, musiksal, filmstudio och bibliotek.

Där finns också Makerspace, ett it-labb där elever kan programmera, experimentera och skapa med olika it-verktyg.

Innanför mittdelens stora huvudentré finns en sittvänlig bred trappläktare som lyses upp av ett stort takfönster, en så kallad lantern (se illustrationen).

En smalare sidotrappa för eleverna upp i mittdelens andra våning till NO-salar och hem- och konsumentkunskapen. Där finns också ett stort antal arbetsrum, mötes- och samtalsrum för personal och elever.

Rast för alla och envar

Det ska vara skönt att vara ute på skolgården. Det ska finnas aktiviteter för rörelse såväl som lugn och ro. Leka jage på öppen asfalt, klättra och klänga, hoppa rep, spela rundpingis eller gunga.

Skolgården är uppdelad i tre, de yngre och äldre eleverna har öppna skolgårdar i anslutning till sina parbyggnader. Redskapen är anpassade efter ålder. De äldre eleverna kan exempelvis använda en parcourbana medan de yngre har kompisgungor, rutschkana och klätterställning. Särskolans elever har en egen specialutformad skolgård.

Utemiljön är utformad för socialt umgänge och eleverna kan samlas på många i torg- och scenlika miljöer. Strax utanför bamba finns bänkar och bord under en pergola. Beroende på tidpunkten kan elever äta lunch utomhus eller få sin undervisning där. Längs skolans fasader mot Kvibergsvägen finns sittvänliga trappor skyddade från fordonstrafikens ljud med låga bullerskärmar.

Det finns också lite mer avskilda platser där man kan vara i mindre grupper eller för sig själv. Dungar och naturliga planteringar markerar stillsamma områden och det finns odlingslådor och solstolar. En del av skolbyggnadens takvatten rinner längs stuprör ner i öppna rabatter.

Liv utanför skoltid

Skolans klassrum ska dessutom gå att övernatta i. Det ställer särskilt höga krav på brandsäkerheten med sprinklers. Andra delar sektioneras och hyrs ut till kulturskolan och föreningsverksamhet m.m. efter skoltid.

Kviberg och Kortedala är ett av Göteborgs utvecklingsområden när staden ska förtätas med nya bostäder och kommunal service. Inom kort kommer även den närliggande Kvibergsskolan F-3-skola att byggas på det gamla regementsområdet. Den väntas bli inflyttningsklar redan hösten 2018.

En nybyggd förskola finns redan i samma område.

 


Mer att läsa på nätet:

Hemsida Kvibergsspark
Kvibergsskolans Facebooksida
RISE
Tidskriften Arkitekten
Peter C Lippman
Området Gamlestaden växer fram


Kvibergsskolan, Göteborg
Färdigbyggd: Hösten 2019
Arkitekt: Sweco Architects


Back To Top