skip to Main Content
C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects har gedigen erfarenhet av att arbeta med projekt i både stor och liten skala. Inom koncernen har vi mer än 70 års erfarenhet av utformning och genomförande av skolprojekt, både i Sverige och andra länder. Vi arbetar med stort engagemang för den bästa tänkbara lärmiljön, där den pedagogiska inriktningen och den fysiska miljön går hand i hand. Vi tror att ett nära samarbete mellan arkitekt, beställare, brukare och sakkunniga förbättrar processen och resulterar i hållbara projekt av hög kvalitet. Vi arbetar utifrån idealet om det klara, enkla och opretentiösa, där vi ser att god arkitektur inspirerar till ett livslångt lärande.

Vi är på väg mot en framtid där kraven på den pedagogiska verksamheten och den fysiska miljön kommer att fortsätta öka. Barn och ungdomar har olika bakgrund och olika sätt att lära sig. Dagens lärmiljöer måste utformas så att alla får samma möjligheter att lära och inspireras. Kreativa inlärningsmiljöer är viktiga faktorer för att stimulera studenter att vilja ägna mer tid i lärprocessen.

Många av dagens skolor uppfyller inte de grundläggande kraven på standard som dagsljus, ventilation, lokaler och utrustning. De är dessutom svåra att anpassa till nutida behov och önskemål för daglig pedagogisk verksamhet. Genom att från början bygga in flexibilitet i den fysiska miljön, exempelvis genom en variation av rumsligheter, kan den stödja många olika undervisningsformer och inbjuda till en mångsidig och stimulerande pedagogisk verksamhet. Flexibilitet kan också innebära maximalt utnyttjande av lokaler efter skolans verksamhetstid, att kunna hantera ett ökat/minskat antal elever över tid och att kunna tillgodose den enskilda elevens behov samtidigt som gruppen stärks och utvecklas.

Vi tror att bra miljöer formas genom engagemang och kontinuerlig dialog mellan brukare, beställare, arkitekter och andra sakkunniga. I dessa samarbeten kan vi skapa mervärden som social och ekonomisk hållbarhet, gemenskap, delaktighet, ansvar, stolthet, identitet och trygghet.

Vi utvecklar hållbara strategier och designlösningar för framtidens lärmiljöer där integration mellan byggnad och landskap är central. Skolans utemiljö är avgörande för att främja hälsa, fysisk aktivitet, kreativitet och avkoppling och den är en viktig del av lärmiljön.

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget, både vad gäller plats och innehåll. I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet och socialt ansvar självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

  • Den fysiska miljön ska stödja undervisningen
  • Lärmiljön ska vara flexibel och hållbar över tid
  • Tydlig identitet skapar attraktivitet
  • Mervärden skapas genom samspel mellan pedagogik och arkitektur
  • Integration mellan byggnad och landskap är central

Webbplats:
https://www.cfmoller.com/-sv/


Kontakt:
Johanna Redell, ansvarig skola

+46 73 532 26 00                          
JRL@cfmoller.com


Back To Top