skip to Main Content

Svärtinge Skogsbacke skola, Norrköping

Svärtinge Skogsbacke en skola i naturskön miljö

Svärtinge Skogsbacke ligger cirka 27 km från Norrköpings centrum. Skolan ligger placerad i ett naturskönt område med utsikt över sjön Glan. Den utpekade tomten för skolan bjöd på en hel del utmaningar då den ligger i brant sluttning på väl kuperad mark. Gestaltning av skolan är anpassad efter landskapets topografi och med hänsyn till skalan på närliggande bebyggelse. Byggnaden har arkitektoniskt brutits ner till flera mindre byggnader som är sammanbyggda. På så sätt skapas tydliga rum i skolan och på skolgård. Byggnadens volymer har fönster åt ett flertal väderstreck vilket ger vackra utblickar över den omgivande naturen och dess tallskog.

Gestaltning och fasadmaterial

Tegel valdes som primärt fasadmaterial. Teglet används dekorativt på vissa ytor av byggnaden, utstickande och indragna tegelstenar skapar liv i den hårda tegelfasaden. Trapphus, entréportik och miljöhus är klädda med träpanel. Skolans tegelfasad med inslag av trä kopplar an till naturen i Svärtinge. Skolan vänder sig i huvudsak mot norr och söder. De karakteristiska gavelfasaderna med klassrum blir ett tydligt uttryck i gestaltningen. Tyrens uppdrag omfattade förstudie, programhandling, systemhandling, förfrågningshandling och bygglov. Även inredningen utfördes av Tyrens.

Hållbarhet och funktionalitet

Målet var en funktionell, kostnadseffektiv och hållbar skola till det nya bostadsområdet i Svärtinge. Arkitektens uppgift var att på bästa sätt förvalta varenda kvadratmeter av skolan. Modultänk och upprepning av byggnadsvolymer bidrar till en rationell och funktionell skola. För eleverna skapas trygghet och igenkänning med upprepad utformning av hemvister och klassrum. Byggnaden uppfyller Norrköpings kommuns krav på effektbehov (50 kW/h/kvm) och miljögodkända material.

Skolan har en tydlig central lättillgänglig huvudentré på norra sidan, med rum för rektor och administratör så att elever och föräldrar lätt ska kunna nå och kommunicera med verksamhetens ansvariga. Här finns skolans ”kreativa torg”, specialklassrum tex. sy och träslöjd, musik, hemkunskap, bild och en gradäng för sammankomster eller uppträdande. Matsal och tillagningskök finns likaså centralt i byggnaden. Musiksalen ligger vägg i vägg med matsalen och blir en perfekt samlingsplats för föräldra-kvällar med uppträdanden.

Skolan är tvåparallell med 450 elever och lärare, 14 klassrum med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Varje 2-klassrum har en hemvist där fritidsverksamheten får plats efter skoldagens slut. Eleverna når sin hemvist bäst via ”eleventréerna” som är strategiskt placerade på skolgårdens södra sida för elevernas trygghet och pedagogers uppsikt. Gymnastikhallen är en egen byggnad placerad längre ner på tomten och utanför hallen finns bollplan, löparbanor och klätterväggar.

Svärtinge Skogsbacke skola 

Färdigställd: 2020
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun, Norrevo
Skolform: F-6 skola, tvåparallellig
Antal elever/lärare: 450
Yta: BTA 6600 m2
Entreprenad summa: 125 miljoner
Byggentreprenör: NCC
Kontaktperson NCC Skola: Åza Bengtsdotter Henriksson
Arkitekt: Tyrens, Sofie Nordquist, Lars Almstedt, PontusPersson, Maria Kruhsberg
Kontakt arkitekter: sofie.nordquist@tyrens.se
Mer info om skolan:     Norrköpings kommun→    Tyrens→

Back To Top