skip to Main Content

Sjöviksskolan, Årstaberg

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram som en fortsättning på den täta bebyggelsen vid Liljeholmskajen och Sjöviksbacken. Området har hög exploatering och är urbant storskaligt, i dess närområde passerar stambanan. I detta sammanhang byggs även Sjöviksskolan, en av Stockholms största grundskolor. Sjöviksskolan placeras på en tomt som omsluts av Sjöviksbacken i väster, en naturpark, Årstabergsparken, i norr, en grön kil i öster och en kvarterspark i söder. Skolans tomt har en kraftig höjdskillnad där det skiljer 13 meter mellan tomtens högsta och lägsta punkt. Delar av skolan utförs därför i souterräng där skolans huvudentré i tomtens norra del ligger på +33 medan skolans matsal i tomtens södra del ligger på +27. Tomten är bullerstörd av stambanan i öster och trafiken på Sjöviksbacken i väster.

Skolans byggnader

Skolan består av tre byggnadsvolymer; en längre byggnad längs Sjöviksbacken, en kortare byggnad mot punkthusen och järnvägen samt en sockelvåning som binder ihop de två byggnaderna under mark. Ovanpå sockelvåningen, omsluten av de två byggnaderna, placeras skolgården. Under skolgården, insprängd i berget, finns skolans stora idrottssal och skolmatsal. Tomtens nivåskillnader riskerade att göra skolgården svårnyttjad, men genom att placera skolgården ovanpå idrottssalen jämnas höjdskillnaderna ut, vilket skapar en mer tillgänglig och användbar skolgård.

Skolan i sitt sammanhang

Skolan ligger som en fortsättning på bebyggelsen längs Sjöviksbackens östra sida, bostadshus i sju våningar klättrandes uppför backen. Mellan skolan och bostadsbebyggelsen finns ett gatt som leder från Sjöviksbacken upp i Årstabergsparken norr om skolan. Skolans byggnader är placerade så att skolgården öppnar upp sig mot Årstabergsparken, vilket är viktigt med tanke på att skolgården enbart är 6 m2 per elev. På samma sätt som Årstabergsparken berikar skolgården för eleverna under skoltid kommer skolgården under kvällar och helger vara tillgänglig och berika naturparken för allmänheten.

Att komma till skolan

Sjöviksbacken är trafikerad av genomfartstrafik, skolans entréer vetter därför in mot skolgården för att skapa en trygg miljö för skoleleverna. Skolans fasad mot Sjöviksbacken riskerade därmed att bli mycket sluten. Byggnaden har därför lyfts i båda ändar för att skapa en visuell kontakt mellan Sjöviksbacken och skolgården. Utrymmena som skapas blir entréplatser till skolan och kan nyttjas för cykelparkering eller skolgård under tak. Det är möjligt att nå skolgården från dessa två entréplatser, men också från en invändig trappa som leder från kvartersparken upp till skolgården vid den östra byggnaden. Denna trappa är även entré till idrottssalen, som ligger under skolgården. Man kan även nå skolgården i den östra byggnadens norra ände från Årstabergsparken.

Skolans form

De två byggnaderna utförs som sammanhållna, enkla byggnadsvolymer med obrutna takfots- och nocklinjer. Takfallen lutar in mot skolgården, vilket gör byggnaderna visuellt lägre mot barnens vistelseytor och högre mot den omgivande, storskaliga bebyggelsen. Den längre byggnaden knäcks vertikalt två gånger längs Sjöviksbacken för att minska byggnadens visuella längd och för att leda blicken och stegen mot skolans entréplatser och mot parkerna norr och söder om skolan. Den östra byggnaden har en kraftigare, vertikal knäck för att skapa utrymme för den gröna kilen mellan skolan och punkthusen.

Skolans material

Skolans fasader kläs med ljust tegel och infärgad, ljus betong i varma kulörer. Byggnaderna får en regelbunden fönstersättning med små variationer som bryter mönstret och lockar ögat. Solavskärmning skapas genom dubbla fasader mot söder och öster. De dubbla fasaderna utgörs av ett yttre skikt av sträckmetall, anodiserad till en guldskimrande kulör och ett inre skikt av sandfärgad betong, som även utgör klimatskal. De dubbla fasaderna ger ett djup och skapar ett spel av ljus och skugga både utvändigt och invändigt. Skolans bottenvåningar, som hyser specialsalar, administration med mera görs mer transparenta för att skapa kontakt mellan ute och inne och för att skapa ett uttryck som skiljer sig från hemvisterna högre upp i byggnaden. Skolans matsal, som vetter mot kvartersparken, ges en glasfasad för att leda in ljuset i den djupa byggnadskroppen och för att skapa en trevlig måltidsmiljö med utsikt mot grönskan.

Skolarkitektur

Skolarkitektur ställer särskilda krav avseende pedagogik, trygghet och tillhörighet. Skolan är indelad i mer privata miljöer, hemvister, där grupper om 120 elever har sin tillhörighet, och gemensamma miljöer så som matsal, mediatek och trapphus. Särskild omsorg har lagts vid att organisera skolans funktioner för att skapa trygghet och ro. Korridorer förekommer inte. Äldre och yngre elever har varsin byggnadskropp och entréer. Skolans specialsalar är placerade i den större byggnaden, som rymmer äldre elever. De yngsta eleverna har dock ett eget rörelserum och en kombisal för skapande verksamhet i sin byggnad för att skapa trygghet och ro genom att minska rörelserna mellan husen. Eleverna möts varje dag i matsalen, där de har varsin del, som utgör skolans hjärta och är placerad centralt mellan byggnaderna. I direkt anslutning till matsalen ligger även skolan mediatek, väl synligt och tillgängligt.

Trygghet

Sjöviksskolan är ritad för att dess elever ska se och bli sedda. Större glaspartier leder dagsljus så väl som blicken mellan skolans gemensamma rum. Mindre gluggar mellan privatare rum skapar trygghet genom att ge diskret överblick och därmed kontroll. En balans mellan öppna och slutna miljöer är dock nödvändig för att skapa både lugn och trygghet. På samma sätt ger vyer mellan våningar och gallerier trygghet genom kontroll. Skolans elever ska även ha möjlighet att välja väg, se vem de möter, få en uppfattning om rummet de är på väg in i; vilka är där, hurdan är stämningen, i förväg.

Rumsligheter och materialitet

Skolans långsträckta form och underjordiska delar har gjort att stort gestaltningsmässigt fokus lagts vid rörelsen genom byggnaderna, som ska vara både naturlig, trygg och sinnlig. Projektets största svårigheter har därmed skapat förutsättningar för en stor variation av rum, ljusförhållanden och vyer. Sjöviksskolan är en byggnad som är rik på rumsliga upplevelser och oväntade upplevelser. Skolans material- och färgpalett understryker detta, men skapar även ett visuellt lugn genom enhetlighet och stor mängd naturmaterial. Skolans gemensamma ytor har golv av färgad terrazzo, dessa utgör även skolans konstnärliga utsmyckning. Många av skolans väggar kläs i akustiska träpaneler, fönstren och gallerier har sittbänkar i trä. Orienterbarhet och tillhörighet i skolans olika delar skapas både genom rumslighet, utblickar och färgkodning. Arkitektur och inredningsarkitektur samverkar för att skapa tillhörighet och tydlighet.

Sjöviksskolan

Grundskola med 1 200 elever, möjlig att organisera för F-6 eller F-9
BRA: ca 12 700 m2
BTA: ca 16 000 m2
BRA: ca 10,6 m2/elev
Skolgård: ca 6 m2/elev
Arkitekt: Max Arkitekter
Byggprojektering: Niras arkitekter
Landskapsarkitekt: Liljewall arkitekter
Konstnärer: Bella Rune och Jonas Nobel
Byggherre: SISAB
Byggentreprenör: PEAB

Back To Top