skip to Main Content

Oxelöskolan, Oxelösund

Ett projekt för integration, hållbarhet och pedagogik i framkant.

Den nya byggnaden för förskola, skola, idrott och kulturskola bildar en sammanbindande länk mellan stadskärnan och området Frösäng som byggdes under miljonprogramsåren. Kulturskolan är gemensam för hela kommunen och gör Oxelöskolan till en mötesplats för barn och ungdomar från hela staden. Skolgården med multisportplan, aktivitetsytor och parkarrangemang blir en resurs för de omgivande stadsdelarna.

Pedagogik

Lärmiljöerna är planerade kring hemvisten för de olika ålderskategorierna år F-1, år 2-3, år 4-6 och år 7-9. Hemvistena är tänkta för en varierad lärmiljö bestående av helgruppsrum, grupprum och en samlande torgyta med arbetsrum för pedagoger. Här finns möjlighet till allt från flera helgrupper till individuellt arbete med olika grad av lärarstöd. Specialsalar för slöjd, bild, musik, NO och hemkunskap är samlade för att understödja ett tematiskt arbetssätt. Idrottssalen är samlingslokal med plats för hela skolan utrustad för att samutnyttjas med kulturskolan för scenframträdanden mm.
Förskolan har en varierad miljö i en egen del på markplan och en utemiljö på den indragna gården. Förskolelokalerna har utformats för att kunna ställas om till skollokaler motsvarande övriga skolan.

Hållbarhet

Projektet är certifierat för Miljöbyggnad Silver. Den djupa byggnadsvolymen ger mycket god energibalans med fördelaktig formfaktor (lite yttervägg/klimatskal per kvadratmeter golvyta). Byggnaden har utformats för bästa möjliga dagsljusförhållanden med takljus till byggnadens inre delar och stora sammanhängande fönsterpartier i fasad som ger utblickar och kontakt med omgivande grönska och mycket ljusa och luftiga interiöra rum. Dagsljus har stor betydelse för hälsa och välbefinnande med mätbar påverkan på studieresultaten. Den utvändiga solavskärmningen av fasta aluminiumlameller har studerats ingående för att balansera solvärmelast och dagsljus. Invändigt finns kompletterade komfortgardiner för möjlighet till individuella anpassningar.

Exteriör gestaltning

Byggnaden är placerad i linje med gärdet och dalgången för den tidigare havsviken, med kortsidan mot gatan och staden. En gård har skurits in i den rektangulära byggnadsvolymen mot öster för förskolans entréer och dagsljus till kulturskolans lokaler och ovanliggande skollokaler. De stora sammanhängande fönsterpartierna ger öppenhet och gör verksamheten synlig mot omgivningen. Den omslutande solavskärmningen och putsbalkongen på det övre våningsplanet skapar en mellanzon mellan insida och utsida och lättar upp den breda byggnaden. Samtidigt ger lamellerna ett intressant skuggspel mot den ljust gröna fasaden på byggnadens övre del. Avståndet mellan de liggande lamellerna har glesats ut något i fönsterhöjd för bättre utblick och variation av utsidan. Mot mark en sockel av betong, mot öster växer sockeln i betong upp mot fönsterpartierna på plan 2. På en indragen vindsvåning finns teknikrum och förråd.

Interiör gestaltning

Interiört sammanbinder ett stråk i byggnadens längsriktning huvudentrén mot gatan med skolans och förskolans entréer. I mitten öppnas ett överbelyst torg/atrium, en trapphall som binder ihop byggnadens två våningsplan. Den konstnärliga utsmyckningen har arbetats in i projektet och skapar en mötesplats i det stora överbelysta atriet med höga pelare och takfönster. Särskilt i de gemensamma utrymmena har träpaneler använts på de höga väggarna för värme, taktilitet och en god ljudmiljö. Naturfärgat trä återkommer i snickerier och bröstningspaneler av björkplywood som kompletteras med dörrar och inredningsdelar med olika toner från grönt till blått med accentuerande inslag i orange. Det generösa dagsljuset och kontakten med utsidans grönska genom de stora fönsteröppningarna är bärande kvaliteter till samtliga undervisningslokaler. Förskolans lokaler i markplan har särskild närhet och kontakt med utsidan, och här finns interiört också ett större inslag av naturfärgat trä.

Oxelöskolan

Nybyggnad skola: 500 elever F-9, förskola 100 barn, kulturskola
Färdigställd: juni 2021
Yta: BTA ca 7225 m2
Projektbudget: ca 250 miljoner SEK
Miljö: certifierad för Miljöbyggnad Silver
Byggherre: Oxelösunds kommun i samverkan med NCC.
Arkitekt: LLP arkitektkontor
Inredningsarkitekt: Cedervall arkitekter
Landskapsarkitekter: Cedervall arkitekter, Ramböll
Konstnärlig utsmyckning; Wiklund och Wiklund

FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

Back To Top