skip to Main Content

Morö backe skola, Skellefteå kommun

Renovering och verksamhetsanpassning av en låg- och mellanstadieskola från 70-talet samt nybyggnad för ett nytt högstadium.

Ombyggnaden resulterade i en helt förnyad låg- och mellanstadieskola där tak, golv, ytterväggar, och installationer byttes ut. Genom att flytta matsalen och andra gemensamma funktioner till den sammanlänkade nybyggnaden, integrera några ljusgårdar och bygga ut kapprummen skapades yta för att rymma alla klasser och fritidsavdelningar i samma byggnad. I den nya högstadiebyggnaden finns matsal, idrottshall och de gemensamma funktionerna på plan 1. Högstadiets egna lokaler är placerade en våning upp.

Skolans plan är utformad som en traditionell basilika. I mittskeppet har en ljusgård utformats som skolans nav. Ljusgården i två våningar ger utrymme för en mängd aktiviteter, samlingar och föreställningar för stora grupper men med sina ”rum i rummet” finns även plats för arbete i grupp och individuellt. Längs rummets ena sida breder en generös limträgradäng ut sig.

På andra våningen hänger några grupprum av KL-trä och glas ut över kanten som små holkar. Härifrån ges utblick i den stora hallen samtidigt som den som sitter i gradängtrappan kan följa det skådespel som pågår i holkarna. Interiören i ljusgården och även i idrottshallen präglas av limträfackverk i taket, limträpelare och väggar av KL-trä. Användandet av trä är något som uppmuntrades i beställarens träbyggnadsstrategi, som avsåg att trä eller andra förnybara material alltid ska väljas när det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

Utvändigt hämtar byggnaden inspiration från lador i det närliggande landskapet. Fasadens breda limträpanel är målad i en gråbrun kulör som tonar ner skalan och får den stora volymen att smälta in i omgivningen och bilda en enhet tillsammans med den ombyggda låg- och mellanstadieskolan, som beklätts med samma panel i en ljusare nyans.

Huvudentrén är markerad med ett indraget parti i avvikande laserad panel och ett högt skärmtak där interiörens fackverk återkommer. Valet av synliga fackverk i trä svarar mot en önskan att koppla samman traditionen från den tidigare träindustriepoken med det moderna användandet av limträ och KL-trä.

Morö backe skola

Uppdragsgivare: Peab i partnering med Skellefteå kommun
Arkitekt: MAF Arkitektkontor, numera Tengbom
Skolform: Åk F-9
Upphandlingsform: Generalentreprenad
Storlek (BTA): 7600kvm nybyggnad och 4000kvm ombyggnad
Inflyttning: Augusti 2018
Kostnad: ca 220Mkr

Back To Top