skip to Main Content

Billingskolan, Skövde

Nya Billingskolan i Skövde är utformad med fokus på hur barnen upplever sin miljö och i samspel med sin natursköna omgivning.

Intentionen har varit att skapa en spännande och kreativ miljö för alla som vistas i skolan – men också en flexibel enhet som ger möjlighet till olika typer av pedagogik och användning över tid, såväl inne som ute.

Skolan är en solitär byggnad med alla verksamheter under samma tak, inklusive idrottshallen. Skolgården är tydligt uppdelad med en öppen och ljus del för lek och pedagogik i söder och en uppvuxen park med parkering och entré i norr. Skolan är uppbyggd i form av fem rationella boxar som sammanlänkas i det så kallade Navet, skolans gemensamma kreativa torg och aktivitetsstråk. Boxarna inrymmer arbetslagsenheterna där eleverna har sin tillhörighet med studierum i olika storlek och stil. I arbetslagsenheten finns också skolans unika ”Oculusrum”. Dessa rum har dubbel rumshöjd, tydliga färgaccenter och högt satta fönster där ljuset strömmar in – och ut.

Mot omvärlden signalerar de lysande utblickarna i taklandskapet symboliskt skolans framåtsträvande ambitioner i pedagogik och lokaler. På insidan fungerar rummen som ljusschakt och kreativa studios, som blir viktiga inslag i skolans nav.

Skolans webbplats: https://www.skovde.se/barn–utbildning/Grundskola/Kommunal-grundskola/Grundskolor-kommunala/Billingskolan/

Arkitektens webbplats: https://whitearkitekter.com/se/

Billingskolan, Skövde kommun

Färdigbyggd: 2014
Arkitekt: White
Entreprenadkostnad: ca 110 miljoner SEK
Skolfororm: 1-6 samt idrottshall
Storlek: 5000 kvm BTA
Miljöbyggnad Guld

Back To Top