Utbildning – Att beställa skola 2019

Att beställa skola – en investering i hållbarhet
Utbildning 2019

Jobbar du med lokalstrategiska frågor, eller behöver du redskap för att bygga nya framgångsrika skolor? Utbilda dig inom skolbyggnad!


Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. 

Forum Bygga Skola och Paradis Produktion ger denna holistiska och vetenskapligt baserade utbildning som ger er know-how för att bygga nya, framgångsrika skolor. Med många föreläsningar från framstående forskare, studiebesök på helt nybyggda och äldre skolor och verklighetsnära workshops, får ni kunskaper, nätverk och praktiska verktyg för att fatta långsiktigt hållbara beslut.

En viktig nyckel för att lyckas är att veta vad man vill och det får man lättare reda på om man diskuterar med många inblandade. Detta gäller även om man ska bygga och renovera skolor.

Utbildningen arrangeras i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Utbildningen arrangeras nu för andra gången.


Kursprogram

1. En likvärdig skola, samverkan och dialog
3-4 april 2019
Stockholm och Uppsala
Studiebesök: Tiundaskolan i Uppsala (prel) och Glömstaskolan i Huddinge
Föreläsning: Processen att bygga skola – om styrkedja och samverkan
Föreläsning: Likvärdighet i skolan, med Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion
Föreläsning: Hur får man ihop en pedagogisk idé, en ambition om likvärdighet och ett nytt skolhus? Vi tittar bakom kulisserna på Glömstaskolan
Föreläsning: Hur kan man ta hjälp av sina befintliga skolor för att bättre planera sina nya skolor? Peter Lippman, arkitekt och skolutvecklare

Vid första tillfället ritar vi upp kartan för projektet att bygga skola. Vi går igenom verktyg och processer och analyserar mål och målkonflikter. Vi ser på case där samverkan varit en bärande del av planeringsprocessen. Vi diskuterar vikten av en verksamhetsidé och hur vi kan skapa likvärdighet, på riktigt.

2. Hälsa, utemiljö och lärmiljöer
20-22 maj 2019
Malmö och Köpenhamn
Studiebesök: Hyllievångskolan i Malmö och Skolan i Sydhavnen, Köpenhamn
Föreläsning: Skola för välbefinnande
Föreläsning: Utemiljöer för hälsa och lärande
Föreläsning: Planera för olika lärsituationer, med Frida Brismar Pålsson
Workshop: Vi bygger och möblerar för olika lärsituationer, med Autens Danmark

När elever i sin vardag sitter alltmer stilla, är fysisk och psykisk hälsa är ett viktigt mål för framtidens skola. Vi besöker skolmiljöer som arbetat aktivt med en hälsosam utemiljö. Vi djupdyker i några av de faktorer som påverkar vårt välbefinnande – till exempel ljus och ljud – och därmed påverkar möjligheten till inlärning. Vi lär oss om hur kunskapen om de olika lärsituationer som skolan bör erbjuda hjälper oss i designen av skolhuset och klassrummet.

3. Samnyttjande och digitalisering
10-11 september 2019
Umeå
Studiebesök: Hedlunda förskola och Maja Beskowskolan
Föreläsning: Hur gå från att hyra ut idrottshallen till att bli skolan mitt i byn? Vilka krav ställer det på organisation, ledarskap och det fysiska huset?
Föreläsning: Hur kommer digitaliseringen att förändra skolans verksamhet och dess fysiska miljö?
Föreläsning: Att ta fram ett funktionsprogram som styr mot verksamhetens mål

Mycket kan vinnas på smart resursanvändning och samnyttjande. Hur kan man göra i praktiken? Kommer skolan att förändras i grunden i o m digitaliseringen? Vad säger forskningen? Hur kan och bör det fysiska rummet anpassas till de förändringar vi ser som önskvärda? Till sist får vi höra hur arbetet med att ta fram Umeås funktionsprogram gick till och vi diskuterar hur ett sådant program kan hjälpa till att få det önskade resultatet.

4. Upphandling, ekonomi och hållbarhet
19-20 november 2019
Göteborg
Studiebesök: Landamäreskolan och Kvibergsskolan
Föreläsning: Vad krävs för en mer hållbar skolinteriör?

Föreläsning: Upphandlingens möjligheter och utmaningar
Föreläsning: En sund skola med smart ekonomi – om cirkulär ekonomi och hållbarhet i skolprojekt

Under den sista träffen får vi verktyg för att bygga en hållbar ekonomi kring skolan – i byggnation, verksamhet och underhåll. Här tar vi också upp olika upphandlingsformer och ger olika perspektiv på ägarfrågan. Vid den sista träffen kommer vi också att ge utrymme för de frågor som väckts under kursens gång.


Bli en kunnig beställare

Om utbildningen
Detta är utbildningen för huvudmän som nu eller framöver kommer att arbeta med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Som beställare har vi ett stort ansvar att formulera en vision baserad på erfarenhet och vetenskaplig grund. Det gäller att ställa rätt frågor och ge en tydlig och relevant uppdragsbeskrivning till entreprenör och arkitekt. Genom att bli en kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Den här utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg en kunnig beställare behöver.

Studiegång
Vid fyra tillfällen på sex orter får kursdeltagarna lyssna till experter inom skolmiljö och skolbyggande, göra studiebesök på uppmärksammade skolor och arbeta i workshops.

Antalet utbildningsplatser är begränsat för att garantera goda möjligheter till samtal, handledning och lärande.

Mål
Många av Sveriges kommuner behöver bygga och renovera skolor de kommande åren. Man talar om mellan 800-1200 skolor de kommande 10-15 åren. Investeringen för att bygga eller bygga om en skola är mycket stor – det är som att bygga Slussen fem gånger för en mindre kommun. Att skaffa kunskaper, diskutera lösningar och modeller, samla in erfarenheter och bygga upp sitt kontaktnät är att ta ansvar för en så stor samhällssatsning, och bör vara en integrerad del av projektet. Om kunskaper inhämtas i tidigt skede minskar kostnader för omtag avsevärt. Syftet med utbildningen är att ge dessa verktyg till deltagarna.

Arrangörer
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd samt Paradis produktion, som analyserar och utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän. Utbildningen sker i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig främst till skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer.
Vi rekommenderar att man deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Kostnad
Pris per plats 59 000 kr + moms.
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk ges rabatt med 7%, d v s deltagaravgift 54 870 kr + moms.
Observera att skolhuvudmannen kan låta olika personer komma till de olika träffarna.

I priset ingår programmet med föreläsningar, studiebesök och workshops. Fika, lunch och middag vid varje utbildningsträff, material samt lokalresor inom ramen för programmet. Hjälp med bokning av boende ingår även.

Referenser
Vill du prata med någon från de sex kommuner som deltog utbildningen 2018 för att få deltagarens bild? Kontakta oss!


Studiegång

Föreläsningar
Att bygga skola är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält och därför får kursdeltagarna kunskaper från skilda områden som arkitektur, pedagogik, psykologi, bygg, ekonomi och förvaltning. Vid varje träff ges föreläsningar av experter och forskare inom dessa områden.

Workshops
Varje träff har inslag av workshop och diskussion – att sätta sina egna ord på vad man hört och sett och lyssna på andras reflektioner och åsikter är en viktig del av lärandet. Vi strävar efter att skapa workshops som hjälper deltagarna att konkretisera utmaningar i sina egna skolbyggnadsprojekt.

Studiebesök
I samband med träffarna besöker vi en eller flera uppmärksammade nybyggda skolor för att titta på aspekter kopplade till temat för kurstillfället.

Bearbetning och feedback
Kursdeltagarna får mellan träffarna mindre uppgifter kopplade till kursinnehållet och deltagarnas egna skolbyggnadsprojekt. Feedback ges i form av diskussioner i smågrupper vid träffarna.

Anmälan och info
Anmälan görs till magnus.anclair@byggaskola.se. Du kan även kontakta Magnus Anclair på telefon: 070-209 48 76

För frågor kring innehållet i utbildningen, kontakta utbildningsansvariga Frida Brismar Pålsson: frida@paradisproduktion.se alternativt 073-663 55 18


Välkommen att bli en kunnig beställare!

Magnus Anclair, Projektledare, Forum Bygga Skola
Frida Brismar Pålsson, Utbildningsledare, Paradis Produktion
Helén Örtegren, Sveriges Kommuner och Landsting


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!