Utbildning – Att beställa skola 2019

Att beställa skola – en investering i hållbarhet
Utbildning 2019

Jobbar du med lokalstrategiska frågor, eller behöver du redskap för att bygga nya framgångsrika skolor? Utbilda dig inom skolbyggnad!


Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. 

Forum Bygga Skola och Paradis Produktion ger denna holistiska och vetenskapligt baserade utbildning som ger er know-how för att bygga nya, framgångsrika skolor. Med många föreläsningar från framstående forskare, studiebesök på helt nybyggda och äldre skolor och verklighetsnära workshops, får ni kunskaper, nätverk och praktiska verktyg för att fatta långsiktigt hållbara beslut.

En viktig nyckel för att lyckas är att veta vad man vill och det får man lättare reda på om man diskuterar med många inblandade. Detta gäller även om man ska bygga och renovera skolor.

Utbildningen arrangeras i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Utbildningen arrangeras nu för andra gången.


Kursprogram

1. Om varför skolan ser ut som den gör, om processen att planera och om vikten av dialog
3-4 april 2019
Stockholm och Uppsala
Studiebesök: Ekensbergsskolan i Solna och Tiundaskolan i Uppsala
Föreläsning: Varför ser skolor ut som de gör? Förr, nu och framåt. Med Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion

Föreläsning: Processen att bygga skola – om styrkedja och samverkan, med Ante Runnquist, Förändringsenheten och nya Bildningskvarteren Nacka kommun
Workshop: Hur kan man ta hjälp av sina befintliga skolor för att bättre planera sina nya skolor? Peter C Lippman, arkitekt och skolutvecklare

Vid första tillfället ritar vi upp kartan för projektet att bygga skola. Vi går igenom verktyg och processer och analyserar mål och målkonflikter. Vi ser på case där samverkan varit en bärande del av planeringsprocessen. Vi diskuterar vikten av en verksamhetsidé och hur det kan göra att ett projekt lyckas.

2. Lärmiljöer, hälsa och utemiljöns betydelse och möjligheter 
20-22 maj 2019
Malmö och Köpenhamn
Studiebesök: Hyllievångskolan i Malmö, Naturskolan i Lund, Skolen i Sydhavnen, Köpenhamn, samt Hellerup Skole, Köpenhamn
Föreläsning: Att se ljuset – om belysningens och andra faktorers betydelse för lärande och arbetsmiljö. Med Thorbjörn Laike, professor miljöpsykologi
Föreläsning: Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande, med Malin Valsö, psykolog på Elevhälsokonsulterna
Föreläsning: Utemiljöer för hälsa och lärande, med Märit Jansson, SLU
Föreläsning: Lärmiljöernas förändring och fysisk aktivitet i Danmark, med Danmarks Centrum för Undervisningsmiljö

Vi djupdyker i några av de faktorer som påverkar vårt välbefinnande – till exempel ljus och ljud – och därmed påverkar möjligheten till inlärning. När elever i sin vardag sitter alltmer stilla, är fysisk och psykisk hälsa är ett viktigt mål för framtidens skola. Hur ska en skola se ut – både inne och ute – för att vi ska må bra? Vi åker över sundet och lär oss om hur de tänker kring lärmiljöer och fysisk rörelse i Danmark.

3. Samnyttjande, lärsituationer, digitalisering och funktionsprogram som verktyg att nå målen
11-12 september 2019
Umeå
Studiebesök: Hedlunda förskola och Maja Beskowskolan
Föreläsning: Hur gå från att hyra ut idrottshallen till att bli skolan mitt i byn? Vilka krav ställer det på organisation, ledarskap och det fysiska huset?
Föreläsning: Hur kommer digitaliseringen att förändra skolans verksamhet och dess fysiska miljö?
Workshop: Lärsituationer, planlösningar och skolors organisation
Föreläsning: Att ta fram ett funktionsprogram som styr mot verksamhetens mål

Mycket kan vinnas på smart resursanvändning och samnyttjande. Hur kan man göra i praktiken? Kommer skolan att förändras i grunden i o m digitaliseringen? Vad säger forskningen? Hur kan och bör det fysiska rummet anpassas till de förändringar vi ser som önskvärda? Till sist får vi höra hur arbetet med att ta fram Umeås funktionsprogram gick till och vi diskuterar hur ett sådant program kan hjälpa till att få det önskade resultatet.

4. Likvärdighet, upphandling, ekonomi och hållbarhet
19-20 november 2019
Göteborg
Studiebesök: Landamäreskolan och Kvibergsskolan
Föreläsning: Vad krävs för en likvärdig skola? med Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion
Föreläsning: Vad krävs för en mer hållbar skolinteriör och hur kan vi tänka 
cirkulär ekonomi i skolprojekt?
Föreläsning: Upphandlingens möjligheter och utmaningar

Under den sista träffen får vi verktyg för att bygga en hållbar ekonomi kring skolan – i byggnation, verksamhet och underhåll. Här tar vi också upp olika upphandlingsformer och ger olika perspektiv på ägarfrågan. Vid den sista träffen kommer vi också att ge utrymme för de frågor som väckts under kursens gång.


Bli en kunnig beställare

Om utbildningen
Detta är utbildningen för huvudmän som nu eller framöver kommer att arbeta med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Som beställare har vi ett stort ansvar att formulera en vision baserad på erfarenhet och vetenskaplig grund. Det gäller att ställa rätt frågor och ge en tydlig och relevant uppdragsbeskrivning till entreprenör och arkitekt. Genom att bli en kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Den här utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg en kunnig beställare behöver.

Studiegång
Vid fyra tillfällen på sex orter får kursdeltagarna lyssna till experter inom skolmiljö och skolbyggande, göra studiebesök på uppmärksammade skolor och arbeta i workshops.

Antalet utbildningsplatser är begränsat för att garantera goda möjligheter till samtal, handledning och lärande.

Mål
Många av Sveriges kommuner behöver bygga och renovera skolor de kommande åren. Man talar om mellan 800-1200 skolor de kommande 10-15 åren. Investeringen för att bygga eller bygga om en skola är mycket stor – det är som att bygga Slussen fem gånger för en mindre kommun. Att skaffa kunskaper, diskutera lösningar och modeller, samla in erfarenheter och bygga upp sitt kontaktnät är att ta ansvar för en så stor samhällssatsning, och bör vara en integrerad del av projektet. Om kunskaper inhämtas i tidigt skede minskar kostnader för omtag avsevärt. Syftet med utbildningen är att ge dessa verktyg till deltagarna.

Arrangörer
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd samt Paradis produktion, som analyserar och utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän. Utbildningen sker i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig främst till skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer.
Vi rekommenderar att man deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Kostnad
Pris per plats 59 000 kr + moms.
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk ges rabatt med 7%, d v s deltagaravgift 54 870 kr + moms.
Observera att skolhuvudmannen kan låta olika personer komma till de olika träffarna.

I priset ingår programmet med föreläsningar, studiebesök och workshops. Fika, lunch och middag vid varje utbildningsträff, material samt lokalresor inom ramen för programmet. Hjälp med bokning av boende ingår även.

Referenser
Vill du prata med någon från de sex kommuner som deltog utbildningen 2018 för att få deltagarens bild? Kontakta oss!


Studiegång

Föreläsningar
Att bygga skola är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält och därför får kursdeltagarna kunskaper från skilda områden som arkitektur, pedagogik, psykologi, bygg, ekonomi och förvaltning. Vid varje träff ges föreläsningar av experter och forskare inom dessa områden.

Workshops
Varje träff har inslag av workshop och diskussion – att sätta sina egna ord på vad man hört och sett och lyssna på andras reflektioner och åsikter är en viktig del av lärandet. Vi strävar efter att skapa workshops som hjälper deltagarna att konkretisera utmaningar i sina egna skolbyggnadsprojekt.

Studiebesök
I samband med träffarna besöker vi en eller flera uppmärksammade nybyggda skolor för att titta på aspekter kopplade till temat för kurstillfället.

Bearbetning och feedback
Kursdeltagarna får mellan träffarna mindre uppgifter kopplade till kursinnehållet och deltagarnas egna skolbyggnadsprojekt. Feedback ges i form av diskussioner i smågrupper vid träffarna.

Anmälan och info
Anmälan görs till magnus.anclair@byggaskola.se. Du kan även kontakta Magnus Anclair på telefon: 070-209 48 76

För frågor kring innehållet i utbildningen, kontakta utbildningsansvariga Frida Brismar Pålsson: frida@paradisproduktion.se alternativt 073-663 55 18


Välkommen att bli en kunnig beställare!

Magnus Anclair, Projektledare, Forum Bygga Skola
Frida Brismar Pålsson, Utbildningsledare, Paradis Produktion
Helén Örtegren, Sveriges Kommuner och Landsting


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!