Opinion Bygga Skola


Opinion Bygga Skola
Några av Sveriges ledande skolbyggare bjuder in till dialog – hur skapar vi 1000 bra skolor på 10 år?

Vi är nog alla överens om utmaningen. De kommande 15 åren kommer det att byggas många nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Hur ska vi få ut så mycket som möjligt ur den skatteinvesteringen?

Vi behöver påminna oss om de värden vi kan vinna på att tänka efter mer före. En skola där eleverna lär sig och utvecklar de förmågor vi önskar är såklart skolans huvuduppgift. För det behövs – åtminstone i vårt klimat – ett skolhus, och det skolhuset bör stödja och kanske också öka möjligheterna till lärande och samtidigt vara smart i bemärkelsen ljus, ventilation, akustik, rörelse samt energi och förvaltning. När vi ändå är igång – varför inte en skola som är flexibel, hållbar, trygg och med digitaliseringens alla möjligheter? Och kanske bör vi även sträva mot att skapa skolan mitt i byn – samnyttjande och samverkan med samhället runtomkring.

Vi vill diskutera hur vi kan möta den stora utmaning vi har och öka chanserna att få de värden som vi nämner ovan.

Vilka är då vi? Opinion Bygga Skola är ett initiativ av några av Sveriges större arkitektkontor och byggbolag, Skolhusgruppen samt Forum Bygga Skola. Vi vill dra vårt strå till stacken både genom att utmana Sveriges kommuner och genom att erbjuda kompetens, erfarenhet och idéer.

Under årets Almedalsvecka bjöd vi in till en mötesplats för att möta vår gemensamma utmaning. Många kom dit och lyssnade och diskuterade. Se programmet nedan och läs också vår gemensamma artikel vi skrivit – se längst ner på sidan.


Arbetet fortsätter!

Opinion Bygga Skola kommer att fortsätta arbetet. Under tidig höst 2018 presenterar vi hur vi vill fortsätta arbeta och kommer då också att bjuda in andra som är intresserade av att delta.

Är du redan nu intresserad? Hör av dig till magnus@byggaskola.se


Program den 2 juli klockan 14.30-16.30: Hur skapar vi 1000 bra skolor på 10 år?

14.30-14.35 Vad står på spel och varför initiativet Opinion Bygga Skola?
Hur stora är de investeringar som behöver göras, hur många elever och lärare påverkas och vad kan vi vinna på att samarbeta?

14.35-15.00 Många nya skolor ska byggas – hur kan kommunerna tänka rätt och smart?
1000 nya skolor är 450 000 lärare och barns arbetsmiljö. Vad ger regeringen kommunerna för verktyg för att det blir rätt? Hur blir Boverkets nya roll? Hur kan ett drömscenario se ut? Ett samtal mellan Göran Persson, avdelningschef Boverket, Ante Runnquist, Nacka kommun och moderator Magnus Anclair.

15.00-15.20 Börja i rätt ända – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?
Att tänka strategisk kring skolans placering och roll i samhället kan ge stora vinster. Hur kommer vi dit? Ett samtal mellan Thomas Stoll, planchef Stockholm, Rolf Andersson, försörjningschef Gotland och moderator Magnus Anclair.

15.20-15.45 Länge leve den modige upphandlaren!
På vilket sätt kan kunskap om möjligheterna med upphandling driva på ökat samarbete i skolprojekten? Hur kan vi våga bli modigare när vi ställer krav på oss själva och de vi samarbetar med? Ett samtal mellan Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Håkan Fjällström, projektledare nya skolan i Bjuvs kommun samt moderator Magnus Anclair.

15.45-16.25 Mingeldiskussion – vi diskuterar i olika grupper kring de olika frågorna som tagits upp. Träffa oss som står bakom initiativet Opinion Bygga Skola och övriga deltagare. Vi bjuder på fika!

Under seminariet ger vår panel korta kommentarer – gillar de vad de hör? Vad säger Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, Jakob Amnér, förbundsordförande SVEA, Karolina Lorentzi, ordförande Skolhusgruppen samt arkitekt Tengbom, Louise Lindquist Sassene, skolansvarig Sweco Architects, Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef Skanska samt Christer Holger, grundare Skapaskolan?

Moderator: Magnus Anclair, Forum Bygga Skola


Vill du veta mer om initiativet Opinion Bygga Skola?

Vi hoppas såklart att du hade möjlighet att komma till vårt program i Visby för att lyssna och diskutera! Vill du veta vad som händer med Opinion Bygga Skola efter Almedalen? Kanske vill du delta i arbetet? Skriv då till magnus@byggaskola.se.

Vi står bakom initiativet!

C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, Origo arkitekter, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg, Living Your Brand, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola.

Vi berättar om initiativet genom artiklar och pressmeddelanden!

C.F. Møller
White

Wästbygg
Sweco Architects
Liljewall arkitekter
Krönika i Arkitekten
Tengbom artikel
Tengbom pressrelease
LINK Arkitektur
Artikel i Dagens Samhälle
Artikel i Arkitekten
Niras Arkitekter: NIRAS Arkitetker i upprop for världens bästa skolbygge 180625
NCC artikel
Cedervall arkitekterEn artikel skriven gemensamt av initiativet opinion Bygga Skola:

1000 goda skolor på 10 år – nu bygger vi våra barns framtid
Sverige står idag inför en demografisk samhällsutmaning som är helt avgörande för våra barns framtid. Hur vi agerar nu bestämmer också vilka grundläggande funktioner som ett samhälle ska bestå utav och tillhandahålla. Vi, som Sveriges ledande skolbyggare, vill tillsammans bidra till visionen om ”världens bästa skolbygge”. Förstår stat och kommun omfattningen samt tidspressen vi står inför?

Hur vi prioriterar välfärdssamhället och utbyggnaden av de skolor vi behöver de närmaste åren kommer att avgöra hur vårt samhälle hänger ihop. Skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag och som vi tror att samhället vill sträva efter framöver. Vi tror att vi fortsättningsvis vill vara allra längst fram i världen när det gäller utbildning, öppenhet, valfrihet och våra barns lika möjligheter i livet. Men för att det ska fungera framgent så behöver vi tänka annorlunda, planera framåt, jobba mer iterativt och samarbeta över gränserna. Därför har vi, Sveriges ledande skolbyggare, tagit första steget för ett initiativ för ett nytt och mer öppet sätt att arbeta mot gemensamma mål för våra barns skola.

Om bostadsbristen är ett akut problem idag som vi har negligerat under många år, så är det ingenting jämfört med bristen på skolor. När politikerna pratar om att vi måste bygga bostäder så hör vi väldigt lite om de övriga samhällsfunktioner som samtidigt måste till. De senaste siffrorna är att över 1 000 nya skolor behöver byggas de närmaste 10 åren. Det är arbetsplatser för säkert 50 000 nya skolledare och pedagoger och för smått otroliga 450 000 elever. Redan idag är skolan Sveriges största arbetsplats och den ska alltså växa med en tredjedel på väldigt kort tid. Vi som ritar, bygger och förvaltar dessa skolor känner ett oerhört stort ansvar inför uppgiften. Vi känner att vi både kan och vill bidra till att 1 000 skolor på tio år också blir ”världens bästa skolbygge”.

Vi som dagligen arbetar med miljöer för lärande vet att det finns miljöer som hjälper eller stjälper. Vi vet också att våra lärmiljöer är ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket beroende på bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas. Ojämlikheten i skolan leder inte sällan till utanförskap, sociala problem och otrygghet. Här är en av våra största utmaningar som skolbyggare. Att inkludera såväl skolbarn, verksamhetsledare som lärare och pedagoger samt förvaltningschefer och driftspersonal tidigt i processen är nyckeln till socialt hållbara skolmiljöer. Men har kommunerna den framförhållningen när beslut tas avseende om-, till- och nybyggnad av skolbyggnader och utemiljöer? Har beställarna den kunskapen och framför allt har de mandatet att i ett tidigt skede planera proaktivt? Många kommuner skulle redan idag behöva ett tydligt beställarstöd för den kanske enda skolan de nu ska bygga, denna mandatperiod.

Hur ligger vi då till i planeringen av de nya skolor som ska byggas de närmaste åren? Ser vi redan dessa i detaljplanen eller krävs en skolbyggnadsförsörjningsplan precis som vi gör för bostäder. Hur ser våra planer ut för tillhörande infrastruktur, busslinjer, sporthallar och fritidsgårdar? Förr byggdes skolan mitt i byn. Idag tävlar skolbyggnader om mark för bostadsexploatering med bättre avkastning och inte sällan kommer planeringen av lärmiljöer in för sent i detaljplaneprocessen. Kommuners ekonomiska kortsiktighet försvårar ofta möjligheterna för den goda skolan. Men skolan kommer att få en allt viktigare roll i takt med kommuners pressade ekonomi och övergången till delningsekonomin. Skolan är kanske kommuners viktigaste resurs i samhällsbyggande ur ett barnrätts-, demokrati-, socialhållbarhets- och folkhälsoperspektiv. Vi måste ställa oss frågan vad en skola kan och skall vara, var den skall ligga och hur den kan samnyttjas. Idag står t.ex. skolan outnyttjad 187 dagar om året och övriga 178 så är den stängd mer än halva dygnet. Om tio år ser dessutom våra demografiska utmaningar helt annorlunda ut när befolkningsunderlaget viker. Hur vi nyttjar skolan idag och framöver är en egen utmaning.

Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, kunskap och erfarenheter, mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och stuprörstänk som hindrar skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljöns pedagogiska egenskaper kommer att spela en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetent personal. Här ser vi en fantastisk, och i mångt och mycket, outnyttjad potential.

Därför är vi båda glada och spänt förväntansfulla över att Boverket har, i och med den nya arkitekturpropositionen, fått i uppdrag att också hantera skolbyggnader och läromiljöer. I dagarna så antas den nya arkitekturpropositionen där vi kan läsa om hur viktigt det är med en gestaltad livsmiljö. De nya målen för arkitektur- form- och designpolitiken är viktiga verktyg för att kunna prioritera när vi också bygger skola. Vi behöver jobba snabbt, dela kunskap, prioritera rätt och framför allt investera rätt. För att detta stora samhällsuppdrag ska ha en möjlighet att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Därför har vi ett antal förslag till Regeringen för att Boverket ska kunna konkretisera sitt nya uppdrag:

  • Ge Boverket ett statligt helhetsansvar för skolbyggnader
  • Utöka både organisation och budget för att ge Boverket rätt förutsättningar
  • Bjud in och dra nytta av branschen, forskningen och beställarna
  • Ge uppdraget att skapa en gemensam ”open source” plattform för kunskapsutbyte
  • Utveckla ett iterativt ”best practice”-arbetssätt med processer för beställare att använda plattformens senaste kunskaperna och erfarenheterna i sitt nästa skolbygge.
  • Ställ krav på både friskoleaktörer samt kommunala aktörer på öppenhet.
  • Uppdra åt Skolverket att definiera pedagogiska miljöer


Den framtida skolan
måste bygga på vår samlade kompetens. Sverige behöver kommuner med förvaltningar i samverkan. Utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, som exempel, samverkar idag inte optimalt vid byggandet av skolor. Om vi istället går samman och delar med oss av goda referenser så lyfter vi skolan för en hel generation. Vi både kan och borde återföra erfarenheter från såväl detaljplane- och upphandlingsprocesser till funktions- och lokalprogram samt exempel på god gestaltning av såväl inre som yttre lärmiljö. En gemensam plattform för skolbyggande skulle gagna alla led i skolbyggande och på så vis skulle den byggda miljön stödja våra barns lärande och pedagogernas arbete. Vi får inte glömma att vi skall bygga inte bara skolor och bostäder utan ett helt fungerande samhälle där en, i hela Sverige, jämlik skola är nyckeln.

Som ledande inom skolbyggande har vi stor respekt för utmaningen vi står inför. Med denna samhällsinvestering på över 400 miljarder och den takt som vi behöver bygga skolor finns det risk för att det blir fort, dyrt och fel. Det finns en stor risk för att oerfarna upphandlare öppnar upp för oseriösa aktörer i jakten på kortsiktiga vinster. Vi tror att öppenhet, transparens och tydliga riktlinjer för ”best practice” kommer att leda till ”Världens bästa skolbygge” som kommer hela samhället tillgodo. Vi tar gärna på oss den ledartröjan men vi tror att Boverket håller i taktpinnen.

/Några av Sveriges ledande skolbyggare, från arkitekter, verksamhetsutvecklare till byggare

Cedervall arkitekter, Björn Stillefors, VD & Arkitekt SAR/MSA,
C.F. Møller Architects , Johanna Redell, Arkitekt SAR/MSA,
Codesign, Linda Gustafsson-Lutener, Uppdragsansvarig Arkitekt SAR/MSA
Liljewall arkitekter, Madeleine Nordenknekt, Arkitekt & Studiochef
LINK arkitektur, Camilla Starkenberg, Arkitekt SAR/MSA,
Liv(in)g Your Brand, Carl Ståhle, Arkitekt & Verksamhetsutvecklare
NCC Sverige AB, Niklas Malmfors, Chef Affärsutveckling skolor
NIRAS Arkitekter, Pauline Ringvall, Teamledare arkitektur
Origo arkitekter, Åsa Machado, Arkitekt MSA & Partner
Skanska, Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skolor
Skolhusgruppen, Karolina Lorentzi, Arkitekt SAR/MSA & Ordförande
Snidare Arkitekter, Linus Sundin Eriksson, Arkitekt SAR/MSA
SWECO Architects, Louise Lindquist Sassene, Arkitekt & Affärsutvecklingsledare lärmiljöer
Tengbom, Lina Swanberg, Arkitekt MSA & Segmentsansvarig
Forum Bygga Skola, Magnus Anclair, Vd och projektledare
White, Niklas Singstedt, Arkitekt & Partner
Wästbygg, Anders Berglind, Affärsutvecklare


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!