Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande – för kommuner och privata skolhuvudmän

Forum Bygga Skola startar ett nätverk för Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän. Två gånger per år arrangeras nätverksträffar, en under hösten i samband med Arena Bygga Skola och en på våren, i april. 

Varför Nätverk Bygga skola?
Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. 

Vad händer på träffarna?
Träffarna – två träffar per år – pågår mellan kl 9.30-15 (så att de flesta har möjlighet att resa över dagen). Varje träff har två sittningar i mindre grupper à ca 1h45min och en mingellunch. Studiebesök erbjuds direkt efteråt för de som önskar. 

Den ena sittningen behandlar olika frågor (t ex en variant för de större kommunerna/de som bygger skola ofta kring de frågor som förenar dem, en variant med fokus på utmaningar för mindre kommuner/de som bygger skola mer sällan, o s v), den andra sittningen har en fokusfråga som alla förenas i.

De medverkande påverkar innehållet
De medverkande kommunerna och skolhuvudmännen får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje samtal ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 

Den första träffen äger rum i november
Den första träffen äger rum den 21 november 2018 i Malmö (Arena Bygga Skola äger rum den 20 november). Datum och plats för träff våren 2019 meddelas i augusti. Plats för träffarna kommer att alternera mellan olika städer i Sverige.

Forskningsrapporter en viktig del
Inför varje träff sammanställs en rapport med aktuell forskning med fokus på att planera, bygga och driva skola. I rapporten finns ett antal lästips med beskrivning av varför just den forskningen är relevant och hur den kan användas som beslutsunderlag. I rapporten finns även fördjupningar kring några forskningsområden. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras samt de lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten. Referensgruppen presenteras innan sommaren 2018.


Välkommen att delta i nätverket!

Alla Sveriges skolhuvudmän – kommunala som fristående – erbjuds att delta i nätverket. Att delta innebär:
Möjlighet att vara med på två nätverksträffar/år med 3-5 personer (från både fastighet/stadsbyggnad och utbildning/verksamheten)
Två rapporter/år med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter Arena Bygga Skola

För detta betalar man en årlig abonnemangsavgift i tre nivåer baserat på antal kommuninvånare:

Upp till 100 000 invånare: 12000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20000 kr + moms

Utöver det betalar man en avgift för mat/fika på de träffar man deltar samt extra deltagaravgifter för fler än fem personer/träff.

(Kommun och eventuellt kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.)

Nätverkets målgrupp
Deltagare på nätverksträffarna är personal från de medverkande kommunerna/kommunala fastighetsbolagen/fristående skolhuvudmännen. Deltagarna kan variera från träff till träff. Målsättningen är att det från varje skolhuvudman deltar personer från både fastighet/stadsbyggnad/ekonomi och utbildning/verksamheten. Det är viktigt att flera perspektiv kommer med i samtalen, både för erfarenhetsutbyte och för ökad förståelse för olika roller och önskemål.

Nätverkets finansiering, organisering och LOU
Nätverkets träffar finansieras av avgifterna från de medverkande kommunerna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.
Abonnemangsavgift och kostnad för mat mm för deltagare på träffarna understiger med råge tröskelbelopp för LOU. Det faktum att nätverket drivs inom ramen för ett aktiebolag innebär ingen skillnad mot att det skulle bedrivas inom ramen av t ex en ideell förening – samma ramverk för LOU gäller. 

Vill ni gå med i nätverket?
Går ni med i nätverket 2018 betalar ni halva abonnemangsavgiften samt får rabatterat pris på Arena Bygga Skola. 

Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer.

.


.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!