HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!

Forum Bygga Skolas verksamhet påverkas som så mycket annat av den pågående Corona-pandemin. Fler träffar än vanligt genomförs online. I de fall vi ställer in eller flyttar fram arrangemang kontaktar vi alla anmälda samt uppdaterar kalendariet. Välkommen att delta!


4 september – Träff online

Barnkonventionen – hur har det gått?

Barnkonventionen som är svensk lag sedan starten av året – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Vi delar erfarenheter av eventuella nya checklistor och riktlinjer. Hur påverkar det vår planering av skolprojekten? Har vi ens kunnat fokusera på detta under pågående pandemi? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online via Zoom.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 september.


17 september – Träff online

Skolan och stadsplaneringen

Oavsett om vi pratar om skolan mitt i byn, hållbarhet, skolans attraktivitet eller det som ska ske innanför skolans väggar så påverkas förutsättningarna av stadsplaneringen. Vilka sätt att organisera sig och vilka goda erfarenheter finns det av att få bättre samspel mellan stadsplanering och skolprojektets mål? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Henrik Örneblad, vd på Huddinge samhällsfastigheter ger oss en introduktion.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 14 september.


22 september – Webinarium om trygghet i skolan

Trygga skolmiljöer – hur ska vi tänka?

Trygga skolmiljöer är avgörande för att alla elever ska nå målen och vilja vara i skolan. Går det att påverka tryggheten genom hur skolans fysiska miljö utformas? Vad är extra viktigt att tänka på vid planering och byggnation av skolor. Välkommen till ett webinarium där du får veta mer om varför trygghetsbegreppet är så viktigt. Du får även konkreta tips på hur arbetet med att planera och bygga skolor kan utformas för att skolmiljön ska bli trygg för alla elever.

Vi får lyssna till en föreläsning av Siri Morawski på Myndigheten för delaktighet. Därefter ett samtal med experter från MFD:s referensgrupp.  Samtalet leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Webinariet är ett samarrangemang mellan Myndigheten för delaktighet och Forum Bygga Skola.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Klockan  kl 10.00-11.00 pågår webinariet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Sista anmälningsdag den 17 september.


23 september – Webinar med Peter Lippman

The future of schools and school buildings

Med avstamp i en kort historisk tillbakablick funderar Peter Lippman därefter kring behov, funktion och möjliga lösningar framåt för skola och skolhus. Vad har arbete i USA, Australien och Sverige gett för perspektiv?

Efter en kort föreläsning av Peter Lippman leder Magnus Anclair på Forum Bygga Skola ett samtal mellan Peter Lippman och webinariets deltagare.

Välkommen att delta i ett samtal där vi delar tankar och våra olika strategier.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till webinariet. Klockan  kl 09.00-10.30 pågår webinariet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Öppet för alla. Ingen deltagaravgift för de som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kr + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 18 september.


24 september – Träff i Stockholm med studiebesök

Tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler. I samband med seminariet besöker vi en modulskola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Gullmarsplan,  Stockholm. Seminarium inklusive studiebesök i tillfälliga lokaler för Årstaskolan och Skanskvarnsskolan klockan 9.30-12.30. Adress: Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan, Simlångsvägen 26.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan avgift för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag den 21 september.


30 september 2020 – Workshop utveckla pedagogisk verksamhet genom lärmiljöer på nya Skapaskolan i Huddinge

Favorit i repris: Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö som stöttar era verksamhetsmål och er önskade utveckling på bästa sätt.

På Skapaskolan anser man att man hittat sätt att genom miljön främja aktiva elever och kooperativt lärande, erbjuda trygga arbetsplatser till alla elever samt att kombinera god överblick med utmärkt ljudnivå. Man har också skapat möjlighet för lärare att samarbeta nära i syfte att stärka det kollegiala lärandet. Miljön bidrar sammantaget till att eleverna når längre och att verksamheten utvecklas.

Vi kommer att besöka undervisningen i olika årskurser för skolan och under workshops få pröva ett arbetssätt som handlar om hur miljöer kan utformas för att stödja verksamhetsmål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

OBS! Delar av dagen hålls på engelska.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun den 30 september. Programmet pågår mellan kl 9-13. Fika och lunch ingår.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 350 kr), övriga 350 kr + moms.


1 oktober 2020 – Uppstartsträff läsecirklar Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under sex träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. En samtalsledare håller i träffarna. På träffarna hinner vi också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online via Zoom  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Vi träffas i början av oktober för en uppstartsträff. Därefter träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Var och när? Uppstartstäffen den 1 oktober äger rum klockan 14.00-15.00.

Alla träffar sker online via Zoom.

Tider för samtliga träffar presenteras här→. Där hittar du även listan på texter vi ska läsa.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


6 oktober 2020 i Göteborg – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, arkitektbyrån Witte Sundell samt Göteborgs stad.

Var och när? Den 6 oktober 2020 klockan 9.30-16.00 på Chalmers, Sven Hultins gata 6, Samhällsbyggnadshuset. Lokal Ateljén.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering. Deltagaravgift/lunch mm: 150 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Lunch och fika ingår. Sista anmälningsdag den 1 oktober klockan 12.00.


7 oktober i Stockholm – Seminarium och studiebesök kring rörelse, hälsa och inlärning

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner. Vi gör samtidigt ett studiebesök på en skola. Dagen är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Motus Vitae Foundation.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? På en skola i Stockholmsområdet – mer info i augusti. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift.


9 oktober – Träff online

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum. Boken kan beställas via de vanliga nätförsäljarna av böcker.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 oktober.


13 oktober i Umeå: Föreläsning och lunchdiskussion

Digitaliseringen, active classrooms och lärmiljöerna

Tre viktiga och aktuella begrepp – vad innebär de konkret för våra skolhusprojekt? Vi lyssnar till Maria Rönnlund, docent i pedagogiskt arbete på Umeå universitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 13 oktober klockan 10.30-13.00. Plats på Väven i centrala Umeå.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 290 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


3-6 november 2020 – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Välkommen att följa med på studieresa till Holland den 3-6 november 2020 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi besöker skolor, träffar arkitekter, lyssnar på föreläsningar och har workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar.

För anmälan, program mm, klicka här! OBS! Sista anmälningsdag den 20 september.


12 november i Växjö – Om planeringen i tidiga skeden och om tillfälliga skollokaler

Två flugor i en smäll – om de tidiga skedena och om tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Att starta i god tid, ha en idé om hur planeringsprocessen ska gå till och att se till att rätt personer deltar – det låter ju inte så svårt. Men de tidiga skedena i skolhusprojekt blir inte alltid så som man tycker att de borde vara. Samt – antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar våra erfarenheter av tidiga skeden och vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Salen ”Kronobergsrummet”, Västra Esplanaden 18, Växjö.  Seminariet pågår mellan kl 10.00-12.00. Kaffe från kl 9.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


17 november – Studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö

Att bygga om en skola – vad ska man tänka på?

De flesta av Sveriges skolor finns redan, och många av dem är i behov av renovering och ombyggnation. På samma sätt som vid nya skolor finns många frågor att ställa sig. Vilka frågor ställde man sig innan ombyggnationen av Farstavikens skola, och vilka svar hittade man?

Var och när? Farstavikens skola, enheten Ekedal (F-4), Värmdö.  Studiebesöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Förtur för de som deltar på Arena Bygga Skola dagen efter, den 18 november.


17 november – Studiebesök på Naktergalens skola, Haninge

En skola i en ny stadsdel – vilka saker bör man inte missa att tänka på?

När en ny stadsdel ska byggas behövs ju oftast en skola (och säkerligen även flera förskolor). Givet vad man har för målsättningar med den nya stadsdelen – vilka frågor behöver man fundera över när det gäller skolan? Och utöver de frågorna finns ju fortfarande huvuduppdraget – en skola med utbildning av god kvalitet för alla elever… Vilka frågor ställde man sig inför bygget av Naktergalens skola? Och vilka svar hittade man?

Var och när? Naktergalens skola, Haninge. Studiebesöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Förtur för de som deltar på Arena Bygga Skola dagen efter, den 18 november.


18 november – Arena Bygga Skola i Stockholm

Den stora, öppna OCH trygga skolan – en möjlig ekvation? Hur kan ombyggnation ge en bättre skola? Kan normkreativitet användas i skolprojekt? Och en hel del annat…

Välkommen att delta på Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor. En heldag med föreläsningar, diskussioner och workshops. Programmet presenteras till sommaren – men här ett axplock: många av de skolor som nu planeras är stora och öppna skolor. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Och många av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? Och normkreativitet används allt oftare i undervisningen. Kan det även användas i skolhusprojekt? Hur?

Var och när? Fotografiska muséet i centrala Stockholm. Vi börjar med kaffe från klockan 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-16.30.

Dagen innen – den 17 november – arrangeras studiebesök på skolor under eftermiddagen.

För mer information och anmälan!→


2 december i Malmö: Föreläsning och lunchdiskussion

Barnkonventionen – vad har hänt?

Snart har Barnkonventionen varit svensk lag i ett år. Har det förändrat och i den bästa av världar förbättrat hur vi arbetar i våra skolprojekt? Emelie Heinlo på Codesign ger en introduktion. Efter föreläsningen diskuterar vi kring det vi hört och därefter äter vi lunch tillsammans.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 1 december klockan 11.00-13.00 på Hallenborgsgata 1A, Malmö.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 190 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 390 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


(Preliminär) 20-22 januari 2021 – Studieresa till London och BETT-mässan

Digitaliseringen, lärmiljöerna och skolhusets design

Välkommen med på en studieresa till London. Vi besöker skolor, BETT-mässan och träffar forskare och skolutvecklare. Beslut om resan fattas under hösten 2020. För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.


Utbildningsprogram 2021: sex träffar februari – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Köpenhamn växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2021 års program, anmälan (som är öppen) mm hittar du här!→

Tider för träffar och program är än så länge preliminärt – uppdateras löpande.

OBS! Programmet 2020 är fullbokat – vänta inte för länge med anmälan vill du delta 2021.


12-14 maj 2021 – Studieresa till Århus, Danmark

Inkludering, rörelse och skolans inomhusmiljö

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor (bland annat Fredriksbjergs skole som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse), lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm.


27 maj 2021 i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla.

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 27 maj 2021 klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Intresseanmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn.


Hösten 2021 (prel 20-22 oktober) – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Program mm presenteras under våren 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Våren 2021 – heldagsträff

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Våren 2021 planeras en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt?

Var och när? Information kommer hösten 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!