skip to Main Content
Forskning och fakta
kan vara en del av svaret

Som ett stöd för att hitta svar på alla frågor man bör ställa sig i samband med planering och bygga av skola samlar Forum Bygga Skola forskning, analyser, trendrapporter, metoder mm som finns tillgänglig, både svensk och internationell. Välkommen att ta del av det!

Överst på denna sida hittar du några av de senaste forskningsrapporterna mm – med olika fokus. Scrollar du nedåt hittar du material sorterat på mer specifika fokusfrågor.

OBS! Den forskning och andra rapporter som här finns tillgängliga är givetvis inte allt som finns – tipsa oss gärna om forskningsrapporter och projekt så att fler kan ta del av dem!


Latest latest

Här hittar du några av de senaste rapporterna med forskning, metoder, trendspaning mm.


Lästips för dig som planerar skola, nr 2
Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola har för andra gången bett ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen.
Författare/utgivare: Forum Bygga Skola· Årtal: 2019
Läs översikten: Lästips från Forum Bygga Skola nr 2


Ljus och hälsa, en forskningsöversikt
Kort sammanfattning: Folkhälsomyndigheten har gjort en översikt över forskning och kunskap om dagsljusets betydelse för inomhusmiljö. Särskilt s 31 och 40 har fokus på skolan.
Författare/utgivare: Folkhälsomynigheten· Årtal: 2017
Läs översikten: Ljus och halsa 2017


Lästips för dig som planerar skola, nr 1
Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola bad ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen.
Författare/utgivare: Forum Bygga Skola· Årtal: 2018
Läs översikten: Lästips för dig som planerar skola, nr 1


Skolportens temabrev om arbetsmiljö och skolhusdesign
Kort sammanfattning: Skolporten hade under 2018 arbetsmiljö och skolhusdesign som fokus i ett temabrev. Här finns länkar till många artiklar kring de frågorna.
Författare/utgivare: Skolporten· Årtal: 2018
Länk till temabrevet.


Skollokalernas betydelse för lärande
Kort sammanfattning: En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL· Årtal: 2018
Läs översikten: Skollokalernas betydelse för lärande, SKL


Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole
Kort sammanfattning: En inspirationsskrift med danska exempel på hur skolan kan samnyttjas, främja hälsa och blir en central del i samhällsbygget.
Författare/utgivare:BARK Rådgivning på vegne af Lokale og Anlægsfonden og Realdania· Årtal: 2017
Läs skriften: Skolen 24:7


Politik för gestaltad livsmiljö – med förslag för skolan
Kort sammanfattning: Regeringens proposition 2017/18:110 ”Politik för gestaltad livsmiljö” tar i kapitel 7:4 upp skolans och förskolans fysiska miljö och föreslår att Boverket bör ges i uppdrag att ta fram en ny vägledning för kommuner och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus.
Författare/utgivare: Regeringskansliet· Årtal: 2018
Läs propositionen!


Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld
Kort sammanfattning: Botkyrka kommun har tagit fram en strategi som tydliggör hur de avser att arbeta med lärande och skolans digitalisering. I Botkyrka är de övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten samt att digitaliseringen kan fungera som katalysator eller hävstång för förändrad och utvecklad undervisning och för lärande. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger.
Författare/utgivare: Botkyrka kommun· Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld_2017 Botkyrka kommun


Drivers of children’s travel satisfaction
Kort sammanfattning: En avhandling som bl a undersöker hur barn påverkas av att skjutsas till skolan. Hur påverkar det deras inlärning och sociala samspel?
Författare/utgivare: Jessica Westman, Karlstad Universitet· Årtal: 2017
Ladda ner avhandlingen: Drivers of Children’s Travel Satisfaction


Den uppkopplade barnhjärnan och inlärning
Kort sammanfattning: Inspelningar från forskninsgsymposiet Den uppkopplande barnhjärnan som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet den 27 november 2017. Här hittar du fem avsnitt som på olika sätt belyser barns inlärning i en digital värld.
Författare/utgivare: UR Samtiden· Årtal: 2017
Länk till avsnitten.


Skolans nya plats i staden
Kort sammanfattning: Boverkets rapport om hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.
Författare/utgivare: Boverket · Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: Skolans-nya-plats-i-staden


Introduktion till antologin Skolans nya rum
Kort sammanfattning: en antologi om samspelet mellan arkitektur och pedagogik.
Författare/utgivare: Suzanne de Laval · Stiftelsen Arkus · Årtal: 2017
Läs artikeln: Introduktion antologin Skolans nya rum


Digital tools in education
Kort sammanfattning: Lärdomar från den internationella forskningslitteraturen om digitala lärverktyg i skolan. Studierna visar att användning av digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat inom matematik och vissa delar av språkinlärning. Störst nytta av digitala lärverktyg har lågpresterande elever. Oavsett så måste skolan och lärarna förstå syftet med satsningen för att den ska ge effekt.
Författare/utgivare: Carla Haerleman, SNS förlag· Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: digital-tools-in-education


Fyra grundpelare som gör lärmiljön bättre
Kort sammanfattning: Arkitekten Anna Törnquist hävdar att det fortfarande pågår ett ”klassrumskramande” och att det utarmar skolmiljön. En modern skola ska istället erbjuda en lärmiljö som understödjer och tränar elevernas självständighet och initiativkraft.
Författare/utgivare: Anna Törnquist · skolvarlden.se · Årtal: 2017
Läs artikeln!


Spaces of student support – Comparing educational environments from two time periods
Kort sammanfattning: Fokus på vad i miljön som bidrar till en socialt men även ekonomiskt hållbar utbildningsmiljö? Studier görs av såväl den psykosociala som fysiska miljön.
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1365480216688547


Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Rapporten beskriver vad inkluderande lärmiljöer innebär, hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och elevhälsa.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting · Årtal: 2017
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html


Changing school environments through the eyes of the students
Case-studie kring hur elever upplever sin lärmiljö
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1087384&dswid=-1696


Framtidens lärmiljöer – en trendspaning från Kinnarps
En spaning som visar på tio stora trender som påverkar och formar framtidens lärande och utbildningsmiljöer fram till 2025 i Norden. En sammanfattning via länken, där man även kan beställa hela rapporten.
Författare/utgivare: Kinnarps · Årtal: 2017
http://www.kinnarps.se/Kunskap/trendrapport-2017/


Kloka kvadratmetrar (Kloge kvadratmeter)
En bok med tips på hur man kan räkna och resonera kring ytanvändning i bl a skolhus.
Författare/utgivare: Gitte Andersen och Christine Antorini, Signal arkitekter, Danmark · Årtal: 2017
http://signal-arki.dk/kloge-kvadratmeter-3/


Bygg på stadig grund

Politik för gestaltad livsmiljö – med förslag för skolan
Kort sammanfattning: Regeringens proposition 2017/18:110 ”Politik för gestaltad livsmiljö” tar i kapitel 7:4 upp skolans och förskolans fysiska miljö och föreslår att Boverket bör ges i uppdrag att ta fram en ny vägledning för kommuner och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus.
Författare/utgivare: Regeringskansliet· Årtal: 2019
Läs propositionen!


Skolans nya plats i staden
Kort sammanfattning: Boverkets rapport om hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.
Författare/utgivare: Boverket · Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: Skolans-nya-plats-i-staden


Utdrag ur Skollagen
Ett urval av de paragrafer som påverkar skolhus samt ansvaret för att bygga och driva skola.
http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/Utdrag-ur-Skollagen.pdf


Arbetsmiljöverket om skolan
Arbetsmiljöverket har som statlig myndighet till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.
Läs om arbetsmiljöansvaret i skolan här!
Här kan du ladda ner broschyren Arbetsmiljön i skolan. I den får du veta vad det finns för regler för elevers arbetsmiljö i skolan. Arbetsmiljön i skolan


Arbetsmiljölagen 1977:1160
Läs Arbetsmiljölagen här!


Grundläggande om upphandling skola
Ett urval av de paragrafer styr upphandling samt exempel på krav för utvärdering mm.
Grundläggande upphandling skola


Framtidens hållbara skola – en inspirationsskrift om utvecklingen av framtidens skolmiljö
Ett tjogotal kommuner träffades vid några tillfällen 2015-2016 och resonerade om processen att planera och bygga skola och vilka frågor man inte bör missa.
Författare/utgivare: Skanska · Årtal: 2016
http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/Framtidens-hållbara-skola.pdf


Looking Inside Out: Creating Activity-Based Learning Environments
Kort sammanfattning: Hur stor del av en lyckad lärmiljö står det fysiska för? Vilken roll spelar kulturen och verksamheten?
Författare/utgivare: Peter Lippman, Holtthink · Årtal: 2015
Läs artikeln!


Crafting future learning environments
Kort sammanfattning: Vad är metoden Evidence based design och hur kan den användas i utvecklingen och byggande av skola?
Författare/utgivare: Peter Lippman, Evidence Space, British Gypsum, · Årtal: 2017
Läs artikeln!


Funktionsprogram som stöd och inspiration
Kort sammanfattning: Här hittar du några av de funktionsprogram som svenska kommuner arbetat fram och har som utgångspunkt för sina nya skolor. Ladda ner och läs!
Riktlinjer för förskolans lokaler och miljö Örnsköldsvik
Funktionsprogram för skollokaler 2017 Stockholm
Funktions-+och+lokalprogram-Halmstad
Funktionsprogram+Grundskola+bilaga Östersund


Råd och stöd vid förändring skollokaler
Kort sammanfattning: SISAB:s Goda exempel ger stöd till dig som arbetar med förändringar i skollokaler. Länken hittar du här!


Rebus – resan till en bättre skolmiljö
Kort sammanfattning: 
Hur kan barn och unga vara med och forma sin förskole- och skolmiljö? Hur kan alla bli delaktiga? Rebus är en generell modell för hur man kan få med barn och unga i processen att utveckla den fysiska miljö som de befinner sig i åtskilliga timmar varje dag.
Författare/utgivare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Undervisningsbygg Oslo KF, Dansk Center for Undervisningsmiljø www.dcum.dk · Årtal: 2012
Ladda ner rapporten!


Vision, fenomen och begrepp- en studie av flexibilitet inom lärandemiljöer för högre utbildning
Kort sammanfattning: Ett examensarbete med syfte att öka förståelsen för det visionära språk som används vid planering av lärandemiljöer inom högre utbildning. Studien begränsades till att omfatta fenomenet och begreppet flexibilitet. Begreppets användning och definition inom arkitekturfältet analyserades. En serie en serie undersökningar gjordes där ett befintligt program testades i relation till en plats. Fallstudien bedrevs i två delar, en teoretisk och en praktisk.
Författare/utgivare: Filiz Coskun, Lunds Tekniska Högskola · Årtal: 2017
Ladda ner rapporten! Vision, fenomen och begrepp- en s tudie av flexibilitet inom lärandemiljöer för högre utbildning. Examensarbete Filiz Coskun 2017.


Bygg för pedagogiken

Skollokalernas betydelse för lärande
Kort sammanfattning: En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL· Årtal: 2018
Läs översikten: Skollokalernas betydelse för lärande, SKL


Matematikundervisning i Active Learning Classrooms – En aktionsforskningsstudie med syfte att öka elevers lärande i matematik
Kort sammanfattning: ALC står för Active Learning Classroom och är en undervisningssal som främst är designad för att främja grupparbete och deltagande. I ALC-salen är det tänkt att eleverna ska vara aktiva medan läraren tar ett steg tillbaka för att bli mer utav en handledare i elevernas lärprocess. Denna aktionsforskningsstudie består huvudsakligen i att utforma, testa och förbättra författarens egen undervisning i dessa salar där man primärt förväntas arbeta med olika former av grupparbeten.
Författare/utgivare: Jens Nerhall, LBS Kreativa gymnasiet Göteborg · Årtal: 2017
Ladda ner rapporten! Matematikundervisning i Active Learning Classrooms- Jens Nerhall_LBS Göteborg


Designing for the everyday
Kort sammanfattning: En sammanfattning av Peter C Lippman kring frågor man bör ställa sig då man definierar och utvecklar lärmiljöer.
Författare/utgivare: Peter Lippman, publicerad av Sebel Furniture · Årtal: 2016
Ladda ner artikeln! Designing for the everyday – Peter Lippman


Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola.
Kort sammanfattning: Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Det är sällan reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bästa fall betonas att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Med den här rapporten lyfter Pia Björklid fram forskning inom området den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Hon beskriver forskning och större utveck- lingsprojekt som handlar om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Författare/utgivare: Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling · Årtal: 2005
Lärande och fysisk miljö


Architecture and design for children and youth
Kort sammanfattning: Artikeln är en sammanfattning av boken ARCHITECTURE AND DESIGN FOR CHILDREN AND YOUTH och syftar till att ge en inblick i hur man i Danmark ser på arkitektur för lärande.
Författare/utgivare: The Network for Children and Culture, Danmark · Årtal: 2011Architecture_and_Design_for_Children_and_Youth


Hestra förskola. Rummet som den tredje pedagogen.
Kort sammanfattning: Den svenska förskolans roll som en hemlik miljö för omsorg av barn håller på att förändras mot en mer kreativ miljö där barn utvecklas och lär genom lek. Trots att förskolepedagogiken strävar efter att bryta den konventionella hemmiljön och dess hemvister ser förskolearkitekturen fortfarande densamma ut. De senaste årens brist på förskolor har heller inte lyckats få fart på nytänkande förskolearkitektur, istället har kommuner hittat lösningar som ofta innebär miljöer som från början inte var avsedda för barn och pedagoger att vara verksamma i. Det innebär att barn kan möta många olika miljöer i den svenska förskolan idag, allt från förlegade hemmiljöer till miljöer som inte är anpassade efter barns behov. Författarna frågar sig om dessa bristande miljöer påvekar barns utveckling negativt och inskränker på deras kreativa lek.
Författare/utgivare: Anela Fehratovic  och Anni Refsbäck · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2013 Hestra förskola. Rummet som tredje pedagogen


Utforskande rum – en ny förskola i Eriksbo
Kort sammanfattning: De ?flesta barn spenderar stora delar av sin vakna tid på förskolan. Detta innebär att både lokalernas och organisationens utformning får stora konsekvenser för barnets välmående. En välfungerande förskola ger barnen en bättre start i livet, både fysiskt, psykologiskt och socialt.  I det här examensarbetet belyses de konsekvenser som kommer från den fysiska miljön.
Författare/utgivare: Ida Bjärmark Olsson · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2014 Utforskande rum


A Case Study in the use of Break-Out Spaces
Kort sammanfattning: en översikt av forskning kring förskolans fysiska lärmiljö och en fördjupning kring ”break-out spaces”.
Författare/utgivare: Elizabeth Matthews och Peter C Lippman, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Volume 7, Issue 2, June 2016 · Årtal: 2016
The-Physical-Environment-of-Early-Childhood-Centers


Kloka kvadratmetrar (Kloge kvadratmeter)
Kort sammanfattning: en bok med tips på hur man kan räkna och resonera kring ytanvändning i bl a skolhus.
Författare/utgivare: Gitte Andersen och Christine Antorini, Signal arkitekter, Danmark · Årtal: 2017
http://signal-arki.dk/kloge-kvadratmeter-3/


Fyra grundpelare som gör lärmiljön bättre
Kort sammanfattning: Arkitekten Anna Törnquist hävdar att det fortfarande pågår ett ”klassrumskramande” och att det utarmar skolmiljön. En modern skola ska istället erbjuda en lärmiljö som understödjer och tränar elevernas självständighet och initiativkraft.
Författare/utgivare: Anna Törnquist · skolvarlden.se · Årtal: 2017
Läs artikeln!


Kullerbyttan. En förskola med kreativitet och hållbarhet i fokus.
Kort sammanfattning: Pedagogiken är väsentlig och avgörande i en för-skola men lika viktig är arkitekturen då den rumsliga utformningen skall kunna förmedla och stödja den pedagogiska verksamheten. Syftet med det här examensarbetet är att utforska kreativitet och hållbarhet samt hur man applicerar de i en förskolemiljö. De essentiella frågorna är:1. Hur kan den byggda miljön främja barns kreativitet i en förskola? 2. Hur inspirerar arkitekturen till en hållbar livsstil i förskolan? 3. Hur sammanför vi kreativitet och hållbarhet?
Författare/utgivare: Hanna Thyberg · Examensarbete, Chalmers tekniska högskola · Årtal: 2014
Kullerbyttan. En förskola med kreativitet och hållbarhet i fokus


Epping educational model (Sydney)
Kort sammanfattning: Beskrivning av hur en pedagogisk idé genomsyrar planering och bygge av Epping public school i Sydney.
Författare/utgivare: Peter C Lippman · Årtal: 2017
Epping Educational MODEL


Changing school environments through the eyes of the students
Kort sammanfattning: Case-studie kring hur elever upplever sin lärmiljö
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1087384&dswid=-1696


An examination of the science laboratory
Kort sammanfattning: Vilken fysisk miljö fungerar bäst för naturvetenskapliga ämnen och laborationer? Om vikten av interaktivitet.
Författare/utgivare: Peter Lippman, Evidence Space, Brittish Gypsum 2016
Läs artikeln!


Klassrummets semiotiska resurser
Kort sammanfattning: en forskningsrapport om klassrumsdesign och klassrumskommunikation, med utgångspunkt i ämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi.
Författare/utgivare: Anna Maria Hipkiss, Umeå universitet · Årtal: 2014
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758753/FULLTEXT01.pdf
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/klassrummets-semiotiska-resurser-en-sprakdidaktisk-studie-av-skolamnena-hem-och-konsumentkunskap-biologi-och-kemi/


Research into the connection between learning spaces and student outcomes
Kort sammanfattning: En genomgång av forskning kring sambandet mellan läromiljöer och elevresultat.
Författare/utgivare: Blackmore et al, Education policy and research division, Dept of education and early childhood development, Melbourne · Årtal: 2011
https://pdfs.semanticscholar.org/e7a3/8d0bc171b32b3dd966dee7344f274d02cdce.pdf


The idea and reality of an innovative school: From inventive design to established practice in a new school building
Kort sammanfattning: En beskrivning av forskning kring hur en pedagogisk idé gestaltats i skolhusets design och hur resultatet fungerar.
Författare/utgivare: Anna Kristín Sigurðardóttir och Torfi Hjartarson, University of Iceland · Årtal: 2016
Läs abstrakt här!


Synligt lärande
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
En svensk sammanfattning och presentation av John Hatties forskningssammanställning Visible Learning
Författare/utgivare: Jan Håkansson, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting · Årtal: 2011
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/synligt-larande.html
http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/Synligt-lärande.pdf


Hur påverkar digitaliseringen lärandemiljön?
Kort sammanfattning: Intervju med bl a Tomas Grusell, pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet
Tidskrift/författare: Aha utgiven av Akademiska hus · Årtal:2016
http://www.akademiskahus.se/aktuellt/temamagasinet-aha/vol.-10—digitalt-larande/experterna-tomas-grysell-aha-vol-10/


Understanding, reflecting and designing learning spaces of tomorrow
Kort sammanfattning: Hur ska lärmiljöer utformas och användas för att bl a digitala hjälpmedel ska kunna utnyttjas till dess fulla potential?
Tidskrift/författare: Isa Jahnke, Peter Bergström, Krister Lindwall, Eva Mårell-Olsson, Andreas Olsson, Fredrik Paulsson, Peter Vinnervik, Umeå universitet · Årtal:2012
Designing Learning Spaces of Tomorrow


Bygg för trygghet och hälsa åt alla

Bedömning av risk och säkerhet i lekmiljöer
Kort sammanfattning: Material (föreläsningar, pdf-er samt länk till Youtube-film) från konferensen Green Grounds for Health and Learning den 26 oktober 2017 i Lund finns på Moviums webbsida.
Författare/utgivare: Movium· Årtal: 2017
Till hemsidan.


Drivers of children’s travel satisfaction
Kort sammanfattning: En avhandling som bl a undersöker hur barn påverkas av att skjutsas till skolan. Hur påverkar det deras inlärning och sociala samspel?
Författare/utgivare: Jessica Westman, Karlstad Universitet· Årtal: 2017
Ladda ner avhandlingen: Drivers of Children’s Travel Satisfaction


Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Rapporten beskriver vad inkluderande lärmiljöer innebär, hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och elevhälsa.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting · Årtal: 2017
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html


Metod: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
Kort sammanfattning: Ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.
Författare/utgivare: SPSM
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/


Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning
Kort sammanfattning: Rapportens slutsats är att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Skolverkets bedömning är vidare att skolhuvudmännen inte i tillräcklig grad styr och följer upp hur skolsituationen fungerar för elever med funktionsnedsättning.
Författare/utgivare: Skolverket, rapport 440 · Årtal: 2016
Ladda ner rapporten! Tillgängliga lärmiljöer, Skolverket


Två skolor och en skolgård. Ett gestalningskoncept med genusglasögon
Kort sammanfattning: Ett examensarbete med fokus på att ta fram ett förslag på jämställd utemiljö på en skola.
Författare/utgivare: Disa Löfvendahl, SLU · Årtal: 2010
http://stud.epsilon.slu.se/3691/1/lofvendahl_d_111212.pdf


Klarar den lilla skolan de stora kraven?
Kort sammanfattning: Vilka förutsättningar gäller idag då man ska driva skola? Hur väl klarar mindre samhällen och mindre skolenheter att leva upp till kraven?
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL · Årtal: 2015
Ladda ner rapporten här: Klarar den lilla skolan de stora kraven?


Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – En forskningsöversikt
Kort sammanfattning: Är en liten skola positiv eller negativ för eleverna? En forskningsöversikt som kan vara ett underlag för samtal och beslut i situationer där förändringar av skolorganisation och byskolor aktualiseras, inte minst i landsbygdspräglade kommuner.
Författare/utgivare: Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitet · Årtal: 2014
Ladda ner rapporten här: Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan


Goda utemiljöer för lärande – checklista och lästips
Kort sammanfattning: Frida Brismar Pålsson på Paradis produktion har tagit fram en enkel checklista om man vill undersöka sina utemiljöer. Här finns även lästips för fördjupning.
Författare/utgivare:Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion · Årtal: 2018
Ladda ner checklistan här: checklista UTEMILJÖER FÖR LÄRANDE


Gör plats för unga! – en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö
Kort sammanfattning: Boverket fick 2014 regeringens uppdrag att tillsammans med Movium ta fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Uppdraget har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Skolverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Författare/utgivare: Boverket · Årtal: 2015
Ladda ner rapporten här: Gör plats för barn och unga!


Funktionsprogram för skolgårdar
Kort sammanfattning: Stockholms stad har arbetat fram ett funktionsprogram för skolgårdar med målbild för stadens skolgårdar. Målen innehåller ett helhetstänkande och omfattar både gestaltning och funktion och syftar till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas behov av en stimulerande utemiljö.
Författare/utgivare: Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, lokalenheten · Årtal: 2015
Ladda ner rapporten här: Funktionsprogram för skolgårdar Stockholms stad


Moviums hemsida
Kort sammanfattning: På Moviums hemsida finns bra information om utemiljöer, skolgårdar och utepedagogik, särskilt mattelabb utomhus (där finns också faktablad om utemiljöer för barn att ladda ner för prenumeranter).
Hemsidan hittar du här!


Bygg för arbetsmiljön

Hur ska det låta i ett klassrum med en bra ljudmiljö?
Kort sammanfattning: Vi vet att i en bra ljudmiljö är det lättare för eleverna att lära sig saker samtidigt som det skapar en bra arbetsmiljö för lärarna. Men hur ska det låta i ett klassrum med bra ljudmiljö? Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har gjort en film där lärare, elever och rektorer berättar hur en förbättrad ljudmiljö påverkar deras arbetsmiljö.
Författare/utgivare: SPSM· Årtal: 2014
Här hittar du filmen!


Nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan
Kort sammanfattning:Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför drev Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan 2014–2015. Projektet hade fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden.
Författare/utgivare: Folkhälsomyndigheten
Här hittar du information om projektet!


Framtidens lärmiljöer – en trendspaning från Kinnarps
Kort sammanfattning: En spaning som visar på tio stora trender som påverkar och formar framtidens lärande och utbildningsmiljöer fram till 2025 i Norden. En sammanfattning via länken, där man även kan beställa hela rapporten.
Författare/utgivare: Kinnarps · Årtal: 2017
http://www.kinnarps.se/Kunskap/trendrapport-2017/


Ljusets påverkan på ljudnivån i ett klassrum i grundskolan
Kort sammanfattning: En bra arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att kunna förmedla kunskap. Två parametrar som har stor betydelse i ett klassrum är belysningen och ljudnivån. Forskning visar att både ljus och ljud påverkar hälsan men trots mängden forskning gällande arbetsmiljön och dess påverkande parametrar finns det fåtal forskningar som studerar hur ljus och ljud påverkar varandra. Rapporten syftar till att öka kunskapen om hur ljussättning kan påverka ljudnivån i ett klassrum i grundskolan. Studien kan användas som underlag för hur klassrum bör belysas för att påverka arbetsmiljön i ett klassrum.
Författare/utgivare: Frida Sethberg  & Nina Wik, Tekniska Högskolan i Jönköping · Årtal: 2016
Ladda ner rapporten: Ljusets påverkan på ljudnivån i ett klassrum


Ljudskolan
Kort sammanfattning: Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att ”göra ett bra jobb”. Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor.
Författare/utgivare: Ecophon/Jonas Christensson
Här hittar du Ljudskolan!


Vägledning för elevhälsan
Kort sammanfattning: Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.
Författare/utgivare: Socialstyrelsen och Skolverket · Årtal: 2016
Ladda ner rapporten: Vägledning för elevhälsan


Bygg för samhället

Pågående forskning; Socialt hållbart skolbyggande
Kort sammanfattning: Hur tänker man när man planerar skolan i ett område som präglas av en mängd olika gränsdragningar? Kan en ny skola bli en gemensam och integrerande mötesplats för barn med olika sociala och etniska bakgrund? Vad behövs för att uppnå detta? Bara fina nya lokaler och duktiga lärare eller krävs det något mer från början? Hur kan grunden till en socialt hållbar och likvärdig skola läggas redan på ritbordet? Är det verkligen möjligt.
Lärosäte/organisation: KTH, Decode
http://www.decodeprojektet.se/projektet/forskningsinsatser/socialt-haallbart-skolbyggande-foer-socialt-haallbar-och-likvaerdig-skola/


Clever classrooms
Kort sammanfattning: En sammanställning av forskningsprojektet HEAD som visar att lärmiljöernas design i hög grad påverkar möjligheten till lärande.
Författare/lärosäte/organisation: Peter Barett m fl, Univeristy of Salford, 2015
Läs rapporten här!


Digitaliseringens effekter på individ och samhälle
Kort sammanfattning: Fyra delrapporter från statliga Digitaliseringskommissionen, varav en fokuserar på högre utbildningens roll för lärande.
Författare/lärosäte/organisation: Digitaliseringskommissionen, SOU 2016:85, 2016
Läs rapporten här!


För digitalisering i tiden
Kort sammanfattning: Slutrapport från statliga Digitaliseringskommissionen.
Författare/lärosäte/organisation: Digitaliseringskommissionen, SOU 2016:89, 2016
Läs rapporten här!


Bygg för framtiden

Flexibla skollokaler
Kort sammanfattning: Antalet barn i en kommun förändras över tid. Det gör att gårdagens förskola ibland behöver användas som grundskola imorgon. Ännu längre fram i tiden kan det behövas mer yta för gymnasieelever. Allt detta beror på födelsetal, inflyttning och utflyttning. Med god planering kan lokalförsörjningen hanteras så att det blir bra balans mellan tillgång och efterfrågan, men det är inte alltid tillräckligt. Många kommuner behöver fler redskap för att balansera lokalbehovet. Den här skriften har tillkommit för att beskriva och diskutera flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några år. Därefter kan det bli aktuellt att återställa den till förskola igen.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL · Årtal: 2013
Läs rapporten: Flexibla slollokaler SKL


Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole
Kort sammanfattning: En inspirationsskrift med danska exempel på hur skolan kan samnyttjas, främja hälsa och blir en central del i samhällsbygget.
Författare/utgivare:BARK Rådgivning på vegne af Lokale og Anlægsfonden og Realdania· Årtal: 2017
Läs skriften: Skolen 24:7


Den uppkopplade barnhjärnan och inlärning
Kort sammanfattning: Inspelningar från forskninsgsymposiet Den uppkopplande barnhjärnan som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet den 27 november 2017. Här hittar du fem avsnitt som på olika sätt belyser barns inlärning i en digital värld.
Författare/utgivare: UR Samtiden· Årtal: 2017
Länk till avsnitten.


Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld
Kort sammanfattning: Botkyrka kommun har tagit fram en strategi som tydliggör hur de avser att arbeta med lärande och skolans digitalisering. I Botkyrka är de övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten samt att digitaliseringen kan fungera som katalysator eller hävstång för förändrad och utvecklad undervisning och för lärande. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger.
Författare/utgivare: Botkyrka kommun· Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld_2017 Botkyrka kommun


Röster om skolans digitalisering från Rise
Kort sammanfattning: Forskningsinstitutet Rise med enheten ICT Learning publicerar artiklar kring skolans digitalisering.
Författare/utgivare: Rice ICT Learning· Årtal: 2017
Här hittar du artikeln Tretton röster om skolans digitalisering
Här hittar du artikeln Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering


Den hållbara Skolstaden
Kort sammanfattning: Sommaren 2010 sjösattes projektet ”Den hållbara skolstaden”, Sveriges största skolprojekt inom hållbarhet och energieffektivisering. Under tre år hade Skolstaden  som är ett gymnasiecampus i Helsingborg bestående av fem skolor och drygt 3000 elever energieffektivisering som genomgående tvärpedagogiskt inslag genom alla sina program. Man tittade även på hur man kunde effektivisera byggnadernas energianvändning.
Författare/utgivare: Sustainable innovation· Årtal: 2013
Ladda ner slutrapporten: Den hållbara Skolstaden-Slutrapport
Läs mer om projektet här!


Digital tools in education
Kort sammanfattning: Lärdomar från den internationella forskningslitteraturen om digitala lärverktyg i skolan. Studierna visar att användning av digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat inom matematik och vissa delar av språkinlärning. Störst nytta av digitala lärverktyg har lågpresterande elever. Oavsett så måste skolan och lärarna förstå syftet med satsningen för att den ska ge effekt.
Författare/utgivare: Carla Haerleman, SNS förlag· Årtal: 2017
Ladda ner rapporten: digital-tools-in-education


Spaces of student support – Comparing educational environments from two time periods
Fokus på vad i miljön som bidrar till en socialt men även ekonomiskt hållbar utbildningsmiljö? Studier görs av såväl den psykosociala som fysiska miljön.
Författare/utgivare: Jan Grannäs och Anneli Frelin, Högskolan i Gävle · Årtal: 2017
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1365480216688547


Socialt hållbart skolbyggande
Pågående forskningsprojekt
Lärosäte/organisation: KTH, Decode
http://www.decodeprojektet.se/projektet/forskningsinsatser/socialt-haallbart-skolbyggande-foer-socialt-haallbar-och-likvaerdig-skola/


DesignShare.com
En stor samling case (främst från USA) på skoldesign samt artiklar kring skoldesign och lärmiljöer. OBS – dåligt uppdaterad de senaste åren.
Hitta sajten här!


Så lyfter vi elevernas resultat
Kort sammanfattning: En del av SKL:s kommunikationssatsning #vivässarvälfärden där SKL vill nyansera bilden av svensk välfärd genom att visa upp och sprida det som är bra, lyfta de utmaningar som finns, bjuda in till dialog och gemensamt göra välfärden ännu bättre.
Ladda ner rapporten här! Så lyfter vi elevernas resultat


Det obegränsade rummet – om skolbibliotek
Kort sammanfattning: Hur kan skolbibliotekens roll och verksamhet utvidgas så att de fungerar som både fysiska och digitala rum till stöd för lärandet? En av utmaningarna är att få de båda rummen att komplettera varandra och svara mot de krav som moderna digitala verktyg och lärmiljöer ställer.
Författare/utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Årtal: 2012
Ladda ner rapporten här! Det obegränsade rummet – om skolbibliotek


Utblick i världen

Dansk center för undervisningsmiljö
Kort sammanfattning: I Danmark finns en statligt finansierad organisation som stödjer bland andra de danska skolhuvudmännen kring planering och utveckling av lärmiljöer. På deras hemsida hittar du forskning, debatt, projekt mm.
Länk till DCUM:s hemsida!

Back To Top